ST1-4834-67/2009/MLI/400, Zasady rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

ST1-4834-67/2009/MLI/400 - Zasady rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Finansów ST1-4834-67/2009/MLI/400 Zasady rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury.

1.

Stosownie do art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - definiującego poszczególne rodzaje dotacji - dotacjami podmiotowymi są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. Wymieniony przepis wskazuje zatem na obowiązek szczególnego rozliczenia dotacji podmiotowej.

2.

Artykuł 144 ustawy o finansach publicznych określa tryb zwrotu dotacji udzielonych z budżetu państwa. W odniesieniu natomiast do dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ww. ustawa nie zawiera regulacji uszczegóławiających tryb zwrotu dotacji. Powyższe nie oznacza jednak braku obowiązku do zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której nie wykorzystano w terminie.

3.

W myśl art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), dotacja podmiotowa przekazywana na działalność instytucji kultury ma charakter roczny, a jej wysokość ustala organizator (art. 28 ust. 3). Rozstrzygnięcie w zakresie sposobu wykorzystania dotacji powinien podjąć organ, który dotacji udzielił, biorąc pod uwagę art. 144 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Pełną wiedzą i dokumentacją w przedmiotowym zakresie dysponuje organ wykonawczy gminy.

Opublikowano: www.rio.opole.pl