ST1-4800-980/2005/1537, Klasyfikowanie opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

ST1-4800-980/2005/1537 - Klasyfikowanie opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 listopada 2005 r. Ministerstwo Finansów ST1-4800-980/2005/1537 Klasyfikowanie opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

W związku z pismem Pana z dnia 5 października br. Nr RIO/III-0712/102/05, w sprawie wskazania klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków wynikających z ustawy o drogach publicznych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

1. W świetle art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), opłaty określone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniężne określone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, a także opłaty z tytułu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 są przekazywane odpowiednio do budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządca jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, z tym ze stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowanego pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

W związku z powyższym dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego powinny być klasyfikowane w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", paragraf 049 - "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw".

2. Natomiast wydatek z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, która jedna jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest zapłacić innej jednostce samorządu terytorialnego, należy klasyfikować w dziale 600 - "Transport i łączność", w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi tj: 60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie", 60014 "Drogi publiczne powiatowe", 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" lub 60016 - "Drogi publiczne gminne", paragraf 4430 - "Różne opłaty i składki".

Opublikowano: www.warszawa.rio.gov.pl