st1-4800-47/05/62 - Zasady likwidacji środków specjalnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 stycznia 2005 r. Ministerstwo Finansów st1-4800-47/05/62 Zasady likwidacji środków specjalnych

W związku z pismem z dnia 7 stycznia 2005 r. Nr BB/RBS.I/0717/64/05 w sprawie zasad likwidacji środków specjalnych w związku z uchwalaniem ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703) - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Stosowanie do art. 72 ust. 1 ww. ustawy środki specjalne mogą funkcjonować, z zastrzeżeniem ust. 2, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a ich dysponenci prowadzą w tym okresie egzekucje należności i regulują zobowiązania.

Po tym dniu:

1) nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały środki specjalne

2) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu odpowiednio do budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przepis art. 72 ust. 2 stanowi, iż środki specjalne, które uzyskiwały przychody z tytułów określonych w art. 18a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa wyżej, i z których były finansowane wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 6 ustawy, mogą funkcjonować w tym zakresie do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

W przypadku:

1) utworzenia rachunku dochodów własnych - ustalone na dzień jego utworzenia zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych, w miejsce których został utworzony ten rachunek stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tego rachunku

2) nieutworzenia rachunku dochodów własnych - z upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy następuje przeniesienie dochodów i wydatków zgodnie z art. 73 ust. 1.

W świetle art. 18a ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych. Uchwały mogą także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia.

W związku z powyższym, środki specjalne osiągające przychody ze źródeł nie wymienionych w art. 18a ust. 1 i 2 mogą funkcjonować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zakres funkcjonowania środków specjalnych w tym okresie jest ograniczony wyłącznie do prowadzenia egzekucji należności i regulowania zobowiązań przez dysponentów środków, a w końcowym etapie zakończenie funkcjonowania środków specjalnych związane jest z ewentualnością przejęcia nieściągalnych należności i nieuregulowanych zobowiązań przez jednostkę budżetową, przy której funkcjonowały środki specjalne oraz odprowadzenia środków pieniężnych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W świetle obowiązujących przepisów Rada m. St. Warszawy może podjąć w każdym okresie uchwałę, o której mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, określającą w szczególności jednostki budżetowe oraz źródła dochodów, które mogą one gromadzić na rachunku dochodów własnych.

Dyrektor

Departamentu Finansów

Samorządu Terytorialnego

(-) Zdzisława Wasążnik

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl