ST1-4800-141a/2003 - Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie regulacji zawartych w ustawie o Policji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lipca 2003 r. Ministerstwo Finansów ST1-4800-141a/2003 Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie regulacji zawartych w ustawie o Policji.

W uzupełnieniu do pisma z dnia 20 marca br. nr ST1-4800-141/2003/725 (patrz niżej, przyp. red.) w sprawie pokrywania przez jednostki samorządu terytorialnego części kosztów funkcjonowania Policji - uprzejmie wyjaśniam:

Stosownie do art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty organizacyjne mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji.

Przepis ten stwarza więc jednostkom samorządu terytorialnego prawną możliwość uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji. Na taką możliwość wskazuje również przepis art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) traktując, iż wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, między innymi na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zatem dokonywać zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych.

W związku z tym jednostka samorządu terytorialnego powinna zawrzeć stosowne porozumienie (umowę) z komendantem wojewódzkim Policji w sprawie sfinansowania części kosztów funkcjonowania Policji. Jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły stosowne porozumienie, powinny zaplanować w swoim budżecie w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", we właściwym rozdziale oraz w paragrafach wydatków według ich rodzaju, odpowiednie kwoty wynikające z porozumienia, np. § 606 - "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".

Następnie jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie otrzymanych od właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji not obciążeniowych, będzie na bieżąco dokonywać wydatków z budżetu poprzez przekazanie odpowiednich (wynikających z porozumienia i noty) kwot na wskazany rachunek bankowy prowadzony w danej komendzie wojewódzkiej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2003/4/26