ST1-440-441/99 - Środki finansowe z Państwowego Funduszu Kombatantów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 czerwca 1999 r. Ministerstwo Finansów ST1-440-441/99 Środki finansowe z Państwowego Funduszu Kombatantów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z licznymi wystąpieniami gmin i powiatów w sprawie ujmowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków z Państwowego Funduszu Kombatantów, uprzejmie wyjaśniam:

Środki pieniężne z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczone na pomoc kombatantom przekazywane przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powinny być przyjmowane na rachunek bankowy powiatowego centrum pomocy rodzinie - jako sumy na zlecenie. Środki te nie stanowią dochodów powiatów "ziemskich", jak również powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Podziału otrzymanych środków dokonuje kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie - zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 ze zm.). O wysokości przyznanych środków w podziale na I półrocze i II półrocze - kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiadamia gminy w formie pisemnej.

Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie nie zawiera z gminami porozumień, bowiem zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego pomoc pieniężna przyznawana kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jest zadaniem zleconym gminie.

Miasta na prawach powiatu oraz gminy powinny przyjmować środki finansowe z Państwowego Funduszu Kombatantów przeznaczone na pomoc kombatantom na rachunek bieżący i ujmować je w swoim budżecie:

* po stronie dochodów, jako dotacje otrzymane z funduszy celowych dział 86 - Opieka społeczna, rozdział 8695 - Pozostała działalność, § 18 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących. W sprawozdaniach Rb-25 o dochodach budżetowych (miesięcznych), Rb-27 o dochodach budżetowych (półrocznych i rocznych) dotacje powinny być wykazywane w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdział 8695 - Pozostała działalność, § 18 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących,

* po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale oraz w paragrafach odpowiednich do rodzajów wydatków. W sprawozdaniach Rb-25 o wydatkach budżetowych (miesięcznych) i Rb-28 o wydatkach budżetowych (półrocznych i rocznych) w tym samym dziale, rozdziale oraz w paragrafach odpowiednich do rodzajów wydatków.

Zgodnie bowiem z art. 55b ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, które mogą być nazwane "miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie". Miejskie ośrodki pomocy rodzinie wykonują więc zadania przewidziane do realizacji przez ośrodki pomocy społecznej.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1999/4/20