Środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni- w świetle ustawy 2.0 - Pismo wydane... - OpenLEX

undefinedŚrodki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni- w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 września 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego uczelni- w świetle ustawy 2.0

W odpowiedzi na pytanie Pana Rektora informuję, że Minister przyznaje środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału badawczego publicznej uczelni akademickiej. Dla publicznych uczelni akademickich będą one przyznawane w ramach jednej subwencji. Wysokość subwencji będzie ustalana na podstawie algorytmów, których szczegółowe kryteria określone zostaną w rozporządzeniu Ministra. Jednostki nie składają w 2018 r. wniosków o subwencje, a dane potrzebne do algorytmu podziału środków finansowych na 2019 r. ustalane będą na podstawie Systemu POL-on. Dotyczy to zarówno jednostek, które składały wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane. Badania te służą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2018 r. jak również nowo powstałych jednostek, które decyzję o uzyskaniu kategorii otrzymały w styczniu 2018 r. (Nowo powstałe jednostki nie składają w 2018 r. żadnych dodatkowych wniosków o finansowanie w roku 2019).

Skąd to wynika?

Zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w formie subwencji przyznaje się środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Dane w Systemie POL-on będą przetwarzane w celu ustalaniem wysokości subwencji. Subwencja będzie ustalana na podstawie algorytmów.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego