Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2009 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-6911/08
Posiadanie statusu osoby bezrobotnej a korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego.

Odpowiadając na pismo z dnia 11 grudnia br., znak: SPS-023-6911/08, przekazujące interpelację posła Marka Wojtkowskiego w sprawie zmian prawnych mających na celu oddzielenie posiadania statusu osoby bezrobotnej i korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, uprzejmie informuję:

Obecnie obowiązujące przepisy określają, że świadczenia opieki zdrowotnej, poza nielicznymi wyjątkami, przysługują obywatelom posiadającym tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą do tego tytułu jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni. Postulowane przez pana posła wprowadzenie zmian w ww. ustawie (będącej w kompetencji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów) musiałoby zakładać całkowitą zmianę zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, bez konieczności obowiązkowego ubezpieczenia jako podstawy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, albo należałoby znaleźć inne rozwiązanie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepracujące - niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W pierwszym przypadku byłaby to całkowita przebudowa istniejącego obecnie systemu, mająca znaczne skutki dla finansów państwa. Drugi przypadek wymaga znalezienia innego płatnika składek za wspomniane osoby w miejsce powiatowych urzędów pracy. Wymagałoby to precyzyjnego określenia sytuacji, w których budżet państwa finansowałby składki na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli nieposiadających żadnego innego tytułu do tego ubezpieczenia. W ogromnej większości są to osoby niemające innych środków utrzymania. Dlatego też bardzo często korzystają one z pomocy społecznej. Ubocznym skutkiem takiego rozwiązania może być zwiększenie liczebności tej kategorii osób.

Należy jednocześnie podkreślić, że ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 412 z późn. zm.) zawiera w art. 33 ust. 4 mechanizmy pozwalające na pozbawianie statusu bezrobotnego osób, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej czy przekwalifikowaniem. Oprócz tego wyraźny spadek poziomu bezrobocia stwarza duże potencjalne możliwości wzrostu zatrudnienia, a pośrednio wyraźnego ograniczenia rejestracji w urzędach pracy osób zainteresowanych wyłącznie korzystaniem z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz świadczeniami z pomocy społecznej, a nie aktywizacją zawodową.

Minister

Jolanta Fedak

Opublikowano: www.sejm.gov.pl