Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2009 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-6634/08
Ustalanie podstawy wymiaru emerytury.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Lidii Staroń w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury, nadesłaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 28 listopada 2008 r., znak SPS-023-6634/08, pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje:

W myśl art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego:

-

z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę (art. 15 ust. 1 ustawy), albo

-

z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia (art. 15 ust. 6 ustawy).

A zatem tylko od wnioskodawcy zależy, jakiego wyboru dokona przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty.

W przypadku gdy wnioskodawca przedstawi zarobki z całego okresu swojej aktywności zawodowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany przyjąć do podstawy wymiaru emerytury lub renty wariant korzystniejszy dla zainteresowanego.

Jak z powyższego wynika, obowiązujący stan prawny w pełni odpowiada postulatowi przedstawionemu w interpelacji pani poseł.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl