SPS-023-6414/08 - Zasady przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 grudnia 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-6414/08 Zasady przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron.

Odpowiadając na pismo z dnia 21 listopada br., znak: SPS-023-6414/08, przekazujące interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących przyznawania praw do zasiłku dla bezrobotnych, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 412, z późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje po okresie 90 dni bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron. Nie dotyczy to dwóch przypadków: gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo gdy rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Natomiast prawo do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania przysługuje tym wszystkim bezrobotnym, którzy w okresie 18 miesięcy poprzedzających datę rejestracji przepracowali łącznie przez okres 365 dni i stosunek pracy wygasł na skutek wypowiedzenia ze strony pracodawcy lub na skutek upływu okresu, na jaki umowa została zawarta. Dotyczy to także innych pokrewnych stosunkowi pracy umów dotyczących świadczenia pracy określonych w art. 71 wyżej wymienionej ustawy.

Jak z powyższego wynika, świadomą intencją prawodawcy było odmienne potraktowanie osób, które same przyczyniły się do utraty zatrudnienia i nabycia statusu bezrobotnego, od tych, które tracą pracę z przyczyn od nich niezależnych. Dotyczy to osób, które same wyraziły wolę rozwiązania stosunku pracy (na mocy porozumienia stron) albo rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z ich winy. W tych przypadkach prawo do zasiłku bezrobotny uzyskuje dopiero po 180 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy.

Uważam takie rozwiązanie za właściwe, gdyż zrównanie sytuacji osób tracących pracę na skutek upadłości pracodawcy z osobami tracącymi pracę na skutek własnych decyzji nie byłoby moim zdaniem sprawiedliwe. Dlatego też nie zamierzam podejmować żadnych działań zmierzających do zmiany tego stany rzeczy. Jednocześnie informuję, że zróżnicowanie w zasadach uzyskiwania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych ze względu na formę rozwiązania umowy o pracę obowiązuje od 1990 r.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl