SPS-023-5230/08 - Wydłużenie wymiaru urlopu na warunkach urlpou macierzyńskiego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 października 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-5230/08 Wydłużenie wymiaru urlopu na warunkach urlpou macierzyńskiego.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pani poseł Hanny Zdanowskiej z dnia 18 września br., przekazaną przy piśmie z dnia 26 września 2008 r., znak: SPS-023-5230/08, w sprawie wydłużenia wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego uprzejmie informuję, co następuje:

Urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego są instytucjami, których cele są zbieżne, ale nie tożsame. Urlop macierzyński, mający na celu ochronę zdrowia kobiety i jej dziecka w pierwszym okresie jego życia, stanowi ustawową obowiązkową przerwę w pracy. Urlop taki ma służyć regeneracji sił kobiety w związku z ciążą i porodem. W okresie tej przerwy w pracy kobieta korzysta ze wzmożonej ochrony, gwarantującej jej między innymi niepogarszanie warunków zatrudnienia (art. 176-179 Kodeksu pracy).

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego stanowi natomiast ustawową przerwę w świadczeniu pracy przeznaczoną przede wszystkim na wzajemne przystosowanie się do nowej sytuacji rodzinnej, zarówno dziecka przyjętego na wychowanie, jak i rodziców adopcyjnych czy tworzących rodzinę zastępczą, a także na opiekę nad dzieckiem w pierwszym okresie po jego przyjęciu do rodziny.

Pragnę podkreślić, że stale podejmowane są działania będące wyrazem szczególnej troski nie tylko o pracowników - rodziców biologicznych, ale także o pracowników - rodziców adoptujących dzieci czy przyjmujących dzieci na wychowanie jako rodzina zastępcza. Obecnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy nowelizującej - Kodeks pracy (druk Nr 885), zmierzające m.in. do jednorazowego podwyższenia wymiaru urlopu macierzyńskiego, jak również urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, których wymiar wzrastałby etapowo.

Pragnę zwrócić ponadto uwagę, iż ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615) podwyższono wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wiek dziecka uprawniający do skorzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przyznając tym samym możliwość korzystania z takiego urlopu rodzicom przyjmującym dziecko w wieku do 7 lat lub do 10 lat - gdy odroczono obowiązek szkolny.

Jak z powyższego wynika, przepisy Kodeksu pracy uwzględniają założenie, że funkcje opiekuńczo-wychowawcze pełnią rodzice, bez względu na to, czy są rodzicami biologicznymi, czy zastępczymi, przyznając pracownikom szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, bez czynienia nieuzasadnionych zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących, w zależności od tego, czy chodzi o rodziców naturalnych, czy też opiekunów prawnych dziecka.

Wprowadzanie dalszych zmian w przepisach Kodeksu pracy w zakresie wymiaru uprawnień przysługujących rodzicom dziecka, zarówno biologicznym, jak i zastępczym, nie powinno następować zbyt pochopnie. Każda decyzja zwiększająca zakres uprawnień pracowników powinna być poprzedzona oceną wpływu zarówno już obowiązujących, jak i planowanych rozwiązań na sytuację pracowników na rynku pracy oraz powinna uwzględniać możliwości finansowe państwa.

Biorąc pod uwagę całokształt uregulowań prawnych dotyczących sprawowania opieki nad małym dzieckiem, uprzejmie informuję, że obecnie nie planuję wprowadzania zmian w zakresie będącym przedmiotem interpelacji. Niemniej jednak ze względu na szczególną pozycję, jaką Konstytucja RP przypisuje rodzinie, pragnę zapewnić, iż poruszane zagadnienia stale pozostają w obszarze moich zainteresowań i są poddawane obserwacji oraz ocenie przede wszystkim z punktu widzenia ich społecznego znaczenia.

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz stanu

Jarosław Duda

Opublikowano: www.sejm.gov.pl