SPS-023-28650/14 - Opodatkowanie PIT stypendium otrzymanego w ramach programu Erasmus+.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 października 2014 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-28650/14 Opodatkowanie PIT stypendium otrzymanego w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ust. 1 ustawy zawiera przepis - pkt 23a lit. a, który zwalnia od podatku dochodowego część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem stypendia w ramach programu "Erasmus+" otrzymywane przez polskich rezydentów podatkowych przebywających czasowo za granicą, w tym studentów, są objęte zwolnieniem od podatku do wysokości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Finansów nie wpłynęła korespondencja od Uniwersytetu Śląskiego, jak również od Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie wyjaśnienia kwestii stosowania przepisów ustawy do stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+".

Kwestia ta była natomiast przedmiotem korespondencji prowadzonej z resortem nauki i szkolnictwa wyższego oraz odpowiedzi udzielanych na interpelacje poselskie (pisma ministra finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. nr DD3/0602/50/MCA/14/RD-72831 oraz z dnia 27 sierpnia 2014 r. nr DD3/0602/54/MCA/14/RD-77726).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl