SPS-023-28479/14 - Obowiązki organizacji kartowych w związku z obniżką opłaty interchange

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 października 2014 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-28479/14 Obowiązki organizacji kartowych w związku z obniżką opłaty interchange

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873), zwana dalej u.u.p., stanowiąca implementację do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2007/64/WE (dalej jako Payment Services Directive - PSD), normuje w sposób kompleksowy m.in. materię dokonywania transakcji płatniczych przy użyciu instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych. Należy zgodzić się z panem posłem, iż optymalne funkcjonowanie rynku płatności bezgotówkowych, jego dynamiczny rozwój oraz zapewnienie konkurencyjności w tym obszarze to obecnie jedno z kluczowych wyzwań kształtowania polityki w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego. W tym duchu Sejm RP uchwalił w dniu 30 sierpnia 2013 r. ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1271), regulującą wysokość krajowej opłaty interchange. W ocenie projektodawców inicjatywa ta miała stanowić krok w kierunku dynamizacji rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych oraz przeciwdziałać zawyżonym kosztom przyjmowania płatności bezgotówkowych przez punkty handlowo-usługowe w naszym kraju.

Należy wskazać, że przepisy obniżające opłatę interchange obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Dla podmiotów rynku płatności kartowych przewidziano sześciomiesięczny okres przejściowy na dostosowanie działalności do wymogów ustawowych, więc finalnie przedmiotowa regulacja obowiązuje w pełni od 1 lipca br. Stąd kompleksowe analizy, obejmujące rzeczywisty wpływ zmian ustawowych na funkcjonowanie rynku płatności kartowych w Polsce oraz realizację projektowanych założeń ustawowych, będzie można przeprowadzać po upływie przynajmniej roku od dnia obowiązywania ww. ustawy. Niemniej Ministerstwo Finansów z uwagą śledzi dane statystyczne obejmujące rynek płatności bezgotówkowych, które cyklicznie publikowane są przez Narodowy Bank Polski. Z uwagi na ich kompleksowość i rzetelność dane te będą stanowić podstawę do ewaluacji implementowanych zmian w przyszłości.

Zgodnie z art. 38a ust. 6 u.u.p., organizacja kartowa przekazuje do KNF oraz agentów rozliczeniowych informację o zmianach stawek opłat stanowiących przychód organizacji kartowej innych niż opłata interchange, składających się na opłatę pobieraną przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej, nie później niż 3 miesiące przed ich datą wejścia w życie, wraz z uzasadnieniem takich zmian. Uprzejmie informuję, iż zarówno do Ministerstwa Finansów, jak i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie wpłynęły dotychczas informacje, o których mowa w powyższym przepisie (obowiązki informacyjne, nałożone na organizacje kartowe, obowiązują od 1 lipca br.).

Odpowiadając na pytanie pana posła o monitorowanie prawidłowości, rzetelności i kompletności wypełniania obowiązku przekazywania przez organizacje kartowe informacji o zmianach stawek opłat, uprzejmie informuję, iż od chwili pełnego obowiązywania przepisów znowelizowanej u.u.p. organizacje kartowe nie wprowadzały zmian w omawianym zakresie. Niemniej pragnę podkreślić, iż Ministerstwo Finansów z uwagą śledzi wszelkie zmiany zachodzące na rynku płatności bezgotówkowych. Nie ma także podstaw sądzić, że jeśli zajdą stosowne okoliczności, organizacje kartowe nie będą wywiązywać się z nałożonych na nie przez ustawodawcę obowiązków informacyjnych.

Nawiązując do pytania pana posła o sygnalizowanie Ministerstwu Finansów lub KNF problemów przedsiębiorców przyjmujących płatności za pomocą kart płatniczych w zakresie wysokości opłat z tytułu ich akceptacji, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Finansów trafiło pismo Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w którym poruszono przedmiotową materię. Wskazano w nim m.in., że akceptanci nie korzystają z ustawowej obniżki opłaty interchange ze względu na brak wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej w tym obszarze. Pragnę wskazać, iż na początku lipca br. zarówno na stronach internetowych resortu, jak i w stosownym oświadczeniu przesłanym do Polskiej Agencji Prasowej ministerstwo informowało o zachodzących zmianach ustawowych w obszarze opłat za transakcje kartowe. Zwrócono uwagę akceptantów na możliwości, które dają obecnie obowiązujące przepisy w zakresie obniżenia kosztów akceptacji płatności kartowych (w tym możliwość renegocjacji umowy z agentem rozliczeniowym czy zmiany agenta rozliczeniowego, obsługującego płatności bezgotówkowe u danego akceptanta).

Odpowiadając na pytanie pana posła o plany w zakresie dalszych działań zmierzających do ograniczenia wysokości opłat dla akceptantów, pragnę uprzejmie poinformować, iż w chwili obecnej trwają prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę. Jednym z głównych założeń tego aktu jest obniżenie stawek opłaty interchange do poziomu odpowiednio 0,2% wartości transakcji kartą debetową oraz 0,3% kartą kredytową. Rząd RP wyraził poparcie dla powyższych działań na szczeblu unijnym. Przewiduje się, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w 2015 r.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl