SPS-023-26785/14 - Przepisy dotyczące 65-dniowego terminu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2014 r. Podsekretarz Stanu SPS-023-26785/14 Przepisy dotyczące 65-dniowego terminu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 26785 w sprawie przepisów dotyczących 65-dniowego terminu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przedmiotowej interpelacji ww. posłowie skierowali do ministra infrastruktury i rozwoju następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w zakresie 65-dniowego terminu wliczania na dokonanie uzgodnienia projektu decyzji? Jeśli nie wlicza się tego terminu, to czy należy odliczyć jedynie 2 tygodnie od daty odbioru przez organ uzgadniający projekt decyzji, czy też odlicza się termin od daty nadania przesyłki na poczcie?

2. Czy termin na uzyskanie informacji z gminy sąsiedniej (w przypadku inwestycji przebiegającej przez obszar 2 gmin) odnośnie do właścicieli działek, na których planowana jest inwestycja, można odliczyć od terminu 65 dni?

3. Czy 65-dniowy termin liczy się od daty złożenia wniosku, czy też od daty uzupełnienia wniosku w przypadku niekompletności?

4. Czy z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne w przedstawionym powyżej zakresie nie jest zasadne podjęcie działań, które spowodują, że do wyznaczonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 65-dniowego terminu na wydanie decyzji nie będą wliczane takie opóźnienia, które ewidentnie nie są zależne od urzędu (wbrew orzeczeniom sądów administracyjnych, z których wynika, że jest to czynność zwykła zaliczana do okresu 65 dni na wydanie decyzji).

Odnosząc się do ww. pytań, należy zaznaczyć, że odpowiedź na powyższe pytania została zawarta w art. 51 ust. 2-2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), w myśl którego w przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierza temu organowi w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych wyżej jest wojewoda. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa powyżej. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W ww. przepisie ustawy zostały wprost określone sytuacje mogące podlegać odliczeniu od terminu 65 dni.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż dla biegu 65-dniowego terminu nie ma znaczenia moment wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w ww. artykule ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz dzień wpływu wniosku. Należy bowiem wskazać, iż nawet wadliwy wniosek o wydanie ww. decyzji rozpoczyna bieg terminu, o którym mowa wyżej.

Odnosząc się natomiast do zasad liczenia 65-dniowego terminu, w przypadku wezwania wnioskodawcy przez organ w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) do usunięcia braków formalnych wyjaśnić należy, iż w przedmiotowym zakresie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym istnieją rozbieżne stanowiska.

Równocześnie należy wskazać, iż przywołane poniżej orzeczenia odnoszące się do postanowienia przewidzianego w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) znajdują również zastosowanie do wezwania, o którym mowa w art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r. o sygn. akt II OSK 930/09 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r. o sygn. akt VII SA/Wa 43/2008). W jednym z przywołanych wyżej wyroków uznano, iż: "sformułowania ustawy, że nałożenie kary uzasadnia niewydanie decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku albo że datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia żądania organowi, odnoszą się do wniosku spełniającego wymagania ustawowe, niewymagającego poprawienia lub uzupełnienia. Nie należy dokonywać wykładni wyłącznie gramatycznej tych sformułowań w izolacji od brzmienia przepisów, które nakładają na stronę powinność prawidłowości ukształtowania wniosku (...), zaś organ zobowiązują do podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wniosku do stanu zgodnego z wymogami ustawowymi. Niewątpliwie takie czynności organu wywołują opóźnienie w załatwianiu sprawy, jednak z przyczyn od niego niezależnych. Stwierdzenie bowiem przez organ, że dopiero od daty usunięcia przez inwestora wszelkich nieprawidłowości wniosku biegnie termin określony w art. 35 ust. 6 ustawy, pozostaje w zgodzie z unormowaniem zawartym w art. 35 ust. 8 ustawy".

Jednocześnie z orzecznictwa sądowoadministracyjnego wynika, iż nawet nieprawidłowe wezwanie do usunięcia braków formalnych, tj. wydanie postanowienia, w przypadku gdy wniosek był kompletny, podlega odliczeniu zgodnie z ww. regułą.

Zasadne wydaje się więc uznanie za prawidłowe stanowiska, zgodnie z którym wezwanie, o którym mowa w art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, powoduje zawieszenie terminu z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezależnie od jego poprawności, aż do momentu uzupełnienia wniosku. Okres wcześniejszy, tj. od dnia złożenia wniosku aż do wysłania omawianego wezwania, nie powinien podlegać odliczeniu w rozumieniu art. 51 ust. 2c tej ustawy. Należy bowiem stwierdzić, że art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczy braków formalnych, nie zaś merytorycznych, które powinny zostać zauważone niezwłocznie przez organ administracji publicznej.

Odnosząc się zaś do uzgodnienia projektu decyzji, należy zaznaczyć, że wystąpienie o uzgodnienie powoduje zawieszenie terminu 65 dni na wydanie decyzji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2010 r. o sygn. akt II OSK 1057/09). To stanowisko zdają się również potwierdzać poglądy doktryny, zgodnie z którymi decyzja może zostać wydana z opóźnieniem ze względu na konieczność dokonania takich czynności w postępowaniu, dla których przewidziane zostały w odrębnych przepisach określone terminy (art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). W końcu też organ orzekający nie będzie mógł wydać decyzji z innych przyczyn od niego niezależnych, chociażby oczekując na uzyskanie określonych dokumentów lub dowodów bądź wyjaśnień lub informacji od innych organów. W powyższym zakresie mieszczą się takie czynności jak np. czynności opisane w pytaniu nr 2 (w tym miejscu należy mieć na uwadze przepis art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do którego w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast).

Jak wynika z orzecznictwa sądowoadministracyjnego, odliczeniu podlega okres od dnia wysłania pisma o uzgodnienie do daty wpływu postanowienia w sprawie uzgodnienia do organu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2010 r. o sygn. akt II OSK 303/09).

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż postanowienia administracyjne są z zasady natychmiastowo wykonalne, więc sam dzień wpływu postanowienia uzgadniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powoduje zakończenie zawieszenia biegu terminu 65 dni (potwierdza to wyrok przywołany wyżej).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl