Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2014 r.
Stanowisko MPiPS w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie przyznania prawa do poboru renty rodzinnej uczestnikom studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-23487/13

W związku z interpelacją poselską B. B. przekazaną przy piśmie z dnia 31 grudnia br., znak: SPS-023-23487/13, w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie przyznania prawa poboru renty rodzinnej uczestnikom studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej uprzejmie informuję, że nie podzielam opinii co do słuszności wprowadzenia regulacji prawnych, które uczestników studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej uprawniałyby do renty rodzinnej bez względu na wiek.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Ustalenie, czy dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, następuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów dokonanego zgodnie z regulaminem obowiązującym uczelnie.

Przyjęcie tak wysokiej granicy wieku świadczy o tym, że celem renty rodzinnej jest zapewnienie dziecku środków utrzymania aż do ukończenia nauki w szkole wyższej, umożliwiającej najlepszy start na rynku pracy. Sugestia, aby uczestnikom studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej wypłacać tę rentę bez względu na wiek, nie może jednak zyskać akceptacji. Celowe jest premiowanie aspiracji młodych osób i ich dążenie do pogłębiania wiedzy oraz pozyskiwania kwalifikacji umożliwiających korzystanie z ofert rynku pracy w jak najszerszym zakresie. Przepisy emerytalno-rentowe nie mogą jednak zachęcać osoby dorosłe do przedłużania okresu nauki po to, aby przedłużyć okres pobierania renty rodzinnej. Pragnę nadmienić, że takie praktyki, jak zmiana rodzaju szkoły czy rozpoczynanie kolejnego kierunku studiów, są częstokroć oceniane jako chęć wyłudzenia świadczenia rentowego.

Inną funkcję pełni renta socjalna przewidziana w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 tej ustawy renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1)

przed ukończeniem 18. roku życia;

2)

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

3)

w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem renty socjalnej jest zatem zapewnienie środków utrzymania osobie pełnoletniej, która ma ograniczoną zdolność podjęcia i utrzymywania się z pracy zarobkowej, ponieważ w okresie nauki stała się całkowicie niezdolna do pracy. Świadczenie to pełni inną rolę niż renta rodzinna dla ucznia (studenta), dlatego krąg osób uprawnionych do tych świadczeń nie jest homogeniczny.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl