SPS-023-23200/13 - System rozliczania podatku VAT w świetle uchwały sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. - I FPS 1/13.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 stycznia 2004 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-23200/13 System rozliczania podatku VAT w świetle uchwały sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. - I FPS 1/13.

Analizując przedstawione przez pana posła postulaty uzgodnione na spotkaniu korporacji samorządowych w dniu 9 września 2013 r. w Katowicach wprowadzenia m.in. zmian legislacyjnych w zakresie podatku od towarów i usług i rachunkowości, które umożliwiłyby wypełnienie wytycznej zawartej w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., należy przede wszystkim wyjaśnić, że dotychczasowa praktyka organów podatkowych w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług była ukierunkowana na uznawanie gminnych jednostek budżetowych za podatników podatku od towarów i usług. Praktyka ta nie była co do zasady kwestionowana przez sądy administracyjne. Jednakże w dniu 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego podjął następującą uchwałę: "w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług".

Jednocześnie w dniu 10 grudnia 2013 r. postanowieniem, sygn. akt: I FSK 311/12, sąd, który przedstawił zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na kanwie którego wydana została ww. uchwała z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt: I FPS 1/13, skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mające na celu rozstrzygnięcie, czy jednostka organizacyjna gminy może być uznana za podatnika VAT, w sytuacji gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pomimo że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w art. 9 ust. 1 tej dyrektywy.

W związku ze skierowaniem pytania prejudycjalnego pragnę poinformować, że podzielam wątpliwości istniejące w sprawie, które znalazły wyraz w pytaniu prejudycjalnym, zwłaszcza że wskazana przez sąd w pytaniu kwestia nie była badana w cytowanej uchwale NSA.

Z uwagi na fakt, iż stanowisko Trybunału wobec omawianej materii będzie miało rozstrzygające znaczenie dla sposobu funkcjonowania samorządów, podejmowanie na tym etapie jakichkolwiek działań mających na celu modyfikację istniejących rozwiązań legislacyjnych, jak i funkcjonującej od lat praktyki organów podatkowych pozytywnie weryfikowanej przez orzecznictwo sądów administracyjnych wydaje się, w mojej ocenie, przedwczesne.

Reasumując, uprzejmie informuję, że mając na uwadze utrwaloną praktykę interpretacyjną, znaczenie przedmiotowej kwestii dla wszystkich jednostek samorządowych oraz konieczność zapewnienia pewności stosowania prawa do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pozostaje aktualne dotychczasowe stanowisko ministra finansów wyrażone w wydawanych interpretacjach indywidualnych, uznające samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników podatku od towarów i usług. Powyższe stanowisko (uzupełniające komunikat z 9 lipca 2013 r.) zostało zamieszczone w dniu 12 grudnia 2013 r. na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT: Wyjaśnienia i komunikaty pod nazwą "Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się w sprawie VAT w gminach".

Mając na uwadze przedstawione wyżej wyjaśnienia, na chwilę obecną nie ma, w mojej ocenie, konieczności dalszego doprecyzowywania stanowiska w przedmiotowej sprawie w postulowanym przez pana posła zakresie.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl