SPS-023-20835/13, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

SPS-023-20835/13 - Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 października 2013 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-20835/13 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych.

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 8 kwietnia 2013 r., znak sprawy: PL/LS/0602/5/MGS/13/RD-29568, na interpelację z dnia 8 marca 2013 r. przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2013 r., znak: SPS-023-15357/13, chciałbym zauważyć, iż w dniu 11 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Założenia zawierają m.in. rozwiązania stanowiące wypełnienie zaleceń Trybunału Konstytucyjnego zawartych w uzasadnieniu do wyroku z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09 TK, w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli znajdujących się w wyrobisku górniczym.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany wskutek rozpoznania pytania prawnego zawiera pogłębioną analizę problematyki związanej z zasadnością opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych. TK wskazał w nim na mankamenty legislacyjne definicji pojęcia "budowla" zawartej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zdaniem TK "jakkolwiek nie budzi w zasadzie zastrzeżeń sformułowanie przez ustawodawcę na potrzeby regulacji Prawa budowlanego definicji budowli i urządzenia budowlanego jako definicji otwartych, których zastosowanie w praktyce wymaga nierzadko posłużenia się analogią z ustawy, to nie sposób nie zauważyć, że te same definicje w odniesieniu do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mogą funkcjonować w identyczny sposób".

W założeniach przyjętych przez RM przewiduje się zatem doprecyzowanie definicji budowli, w celu nadania jej charakteru zamkniętego - zgodnie z zaleceniami TK, co ma na celu wyeliminowanie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów znajdujących się w wyrobiskach górniczych. Przyjęte rozwiązania przyczynią się ponadto do doprecyzowania regulacji w zakresie określania wartości początkowej budowli i do usunięcia rozbieżności w tej sprawie.

Aktualnie przygotowywany jest projekt ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl