SPS-023-20479/11 - Stanowisko MPiPS w sprawie świadczeń rodzinnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-20479/11 Stanowisko MPiPS w sprawie świadczeń rodzinnych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz ewentualne zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły na skutek utraty lub uzyskania dochodu w rozumieniu ww. ustawy. Na podstawie art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, utrata dochodu oznacza utratę dochodu przez członka rodziny spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższy katalog nie zawiera wszystkich sytuacji, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości dochodów rodziny. Ustawodawca wskazał w nim takie okoliczności, które wiążą się ze stałą i ostateczną utratą danego źródła dochodu, w szczególności rozwiązanie stosunku pracy czy wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja udzielenia przez pracodawcę bezpłatnego urlopu wychowawczego. Natomiast obniżenie wynagrodzenia w ramach tego samego stosunku pracy lub spadek dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności nie stanowią utraty dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Również przejściowy brak dochodów z tytułu zatrudnienia, np. na skutek korzystania z urlopu bezpłatnego lub z tytułu prowadzonej działalności, np. na skutek zawieszenia tej działalności, nie jest traktowany jako utrata dochodu na potrzeby ustalania prawa do zasiłku rodzinnego. Obniżenie dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej m.in. na skutek zawieszenia tej działalności znajdzie odzwierciedlenie w wysokości dochodów rodziny stanowiących podstawę do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy.

Jednocześnie informuję, że projekt najbliższej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada poszerzenie katalogu sytuacji stanowiących utratę dochodu o utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Natomiast nie przewiduje on rozszerzenia definicji utraty dochodu o sytuację zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl