SPS-023-19708/10, Stanowisko MPiPS w sprawie sytuacji kierowców samochodów ciężarowych pracujących na rynku przewozów... - OpenLEX

SPS-023-19708/10 - Stanowisko MPiPS w sprawie sytuacji kierowców samochodów ciężarowych pracujących na rynku przewozów towarowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-19708/10 Stanowisko MPiPS w sprawie sytuacji kierowców samochodów ciężarowych pracujących na rynku przewozów towarowych

Organem ustawowo powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz innych osób wykonujących pracę zarobkową jest Państwowa Inspekcja Pracy. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.).

Na podstawie art. 2 ww. ustawy Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy - w zakresie ustalonym ustawą - sprawuje Rada Ochrony Pracy. Podnoszone przez pana posła kwestie mogą być zatem przedmiotem zainteresowania i prac Rady Ochrony Pracy.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 7 ww. ustawy do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących:

1)

programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy;

2)

okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen;

3)

problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 3 ww. ustawy główny inspektor pracy przedstawia Sejmowi oraz Radzie Ministrów, nie później niż do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, informacje z działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz coroczne sprawozdanie z jej działalności wraz z wynikającymi z tej działalności wnioskami dotyczącymi przestrzegania prawa pracy przez podmioty kontrolowane i organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi.

Uwzględniając powyższe, w obecnym stanie prawnym minister pracy i polityki społecznej nie posiada uprawnień nadzorczych ani kontrolnych nad Państwową Inspekcją Pracy oraz nie może kształtować zakresu ani częstotliwości kontroli podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Każdy organ administracji państwowej działa w granicach uprawnień określonych przez ustawy. Nie dysponuję zatem informacjami dotyczącymi częstotliwości przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli przedsiębiorców transportowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, a także wyników tych kontroli.

Pragnę także poinformować, że kontrola przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, w tym przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, należy do zakresu działania Inspektoratu Transportu Drogowego (art. 48 i art. 50 pkt 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2001 r. o transporcie drogowym - Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie wykonuje m.in. główny inspektor transportu drogowego, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw transportu (art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).

W związku z powyższym właściwym do udzielenia informacji dotyczących częstotliwości oraz wyników kontroli firm transportowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców jest minister infrastruktury.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl