SPS-023-19607/10 - Stanowisko MPiPS w sprawie aktywizacji zawodowej studentów studiujących na uczelniach państwowych w trybie dziennym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 stycznia 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-19607/10 Stanowisko MPiPS w sprawie aktywizacji zawodowej studentów studiujących na uczelniach państwowych w trybie dziennym

Odpowiadając na pismo z dnia 21 grudnia 2010 r., znak: SPS-023-19607/10, przekazujące interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie problemu aktywizacji zawodowej studentów studiujących na studiach dziennych na uczelniach państwowych, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotnym nie może być osoba studiująca w formie studiów stacjonarnych. Wynika to z definicji osoby bezrobotnej, zgodnie z którą jest to osoba między innymi niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Osoba studiująca w systemie studiów stacjonarnych nie ma możliwości praktycznych zatrudnienia się w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast studenci studiów zaocznych lub wieczorowych bardzo często mają tak organizowane studia, np. w soboty i niedziele lub kilkudniowe zjazdy, że są w stanie podejmować pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie należy także abstrahować od tego, że w swoim założeniu studia zaoczne mają być formą umożliwienia studiowania osobom pracującym. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby studenci studiów dziennych rejestrowali się w urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy. Osoby takie mogą w pełni korzystać z ofert dostępnych w urzędzie. Część osób poszukujących pracy określonych w art. 43 ww. ustawy może korzystać ze szkoleń i studiów podyplomowych na podstawie art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a wspomnianej ustawy. Natomiast kwestie związane z posiadaniem przez studentów zaocznych tych samych praw co studenci studiów dziennych odnośnie do stypendiów, zniżek czy kredytów nie należą do kompetencji ministra pracy i polityki społecznej.

Niezależnie od tego uprzejmie informuję, że przez nasze ministerstwo są podejmowane działania mające na celu poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja na rynku pracy spowodowała, że w 2007 r. minister pracy i polityki społecznej podjął decyzję o przeznaczeniu środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację Programu "Praca dla młodych - dobry start". Środki te posłużyły realizacji projektów aktywizacji zawodowej młodzieży przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów.

Uczestnikami projektów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Programu "Praca dla młodych - dobry start" byli młodzi bezrobotni do 25 roku życia mający trudności ze znalezieniem pracy. Dodatkowo na staże w ramach programu byli kierowani bezrobotni absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia. Obecnie jest natomiast realizowany przez powiatowe urzędy pracy, ogłoszony przez ministra pracy i polityki społecznej, "Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia", na który zostało przeznaczonych ponad 300 mln zł. Akceptację ministra uzyskało 216 projektów zgłoszonych przez powiatowe urzędy pracy.

Niezależnie od tego informuję, że powiatowe urzędy pracy udzielają młodym bezrobotnym i poszukującym pracy, zarejestrowanym w urzędzie, pomocy w znalezieniu pracy przede wszystkim przez pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Udzielając pomocy określonej w ustawie, powiatowe urzędy pracy mogą wspólnie z zainteresowanymi przygotować indywidualne plany działań (IPD) dla młodych bezrobotnych lub poszukujących pracy w celu doprowadzenia do podjęcia przez nich odpowiedniej pracy. Osoby bezrobotne do 25 roku życia są określane jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl