SPS-023-19250/10 - Stanowisko MPiPS w sprawie tzw. urlopów na żądanie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-19250/10 Stanowisko MPiPS w sprawie tzw. urlopów na żądanie.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Girzyńskiego przekazaną przy piśmie z dnia 5 listopada br., znak: SPS-023-19250/10, w sprawie tzw. urlopów na żądanie, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 1672 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, zgłoszone nie później niż w dniu rozpoczęcia urlopu, i w terminie przez niego wskazanym - nie więcej niż 4 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca jest zatem związany zarówno terminem udzielenia urlopu wypoczynkowego wskazanym przez pracownika, jak i liczbą dni takiego urlopu wykorzystywanego na żądanie pracownika.

W interpelacji pan poseł zauważa, że korzystanie przez pracownika z urlopu na żądanie może powodować dla pracodawcy straty finansowe, a także stratę prestiżu i klientów firmy. W związku z tym pan poseł zwraca się z pytaniem, czy pracodawcy sygnalizują problemy związane z praktycznymi aspektami obecnych regulacji prawnych dotyczących urlopu na żądanie i czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza wystąpić z projektem zmian legislacyjnych w przedmiotowej sprawie.

Pragnę poinformować, że przepisy Kodeksu pracy dotyczące zasad korzystania przez pracowników z urlopu na żądanie były przedmiotem wystąpień kierowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez różne podmioty, zwłaszcza zaś przez pracodawców i ich organizacje. Proponowane zmiany obecnego stanu prawnego z jednej strony polegają na usunięciu z Kodeksu pracy instytucji urlopu na żądanie, z drugiej zaś na rozważeniu takich modyfikacji przepisów art. 1672 Kodeksu pracy, które - zachowując istotę tego uprawnienia - zapobiegłyby nadużyciom ze strony pracowników i minimalizowały ewentualne straty finansowe pracodawców lub trudności w organizowaniu procesu pracy wywołane korzystaniem przez pracowników z urlopu na żądanie.

Należy dodać, że wstępne prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie zostały już podjęte na forum parlamentu RP; są one prowadzone przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, która rozpatruje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (KPP/B-199). Modyfikacje rozwiązań prawnych dotyczących urlopu na żądanie są także przedmiotem prac Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Przedstawiciele ministra pracy i polityki społecznej biorą udział w powyższych pracach, prezentując pogląd o dopuszczalności takich zmian obecnego stanu prawnego w zakresie korzystania przez pracownika z urlopu na żądanie, które nie zaprzeczałyby istocie tego uprawnienia pracowniczego.

Przedstawiając powyższe, pragnę poinformować, że obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do przygotowania rządowego projektu ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu pracy dotyczące instytucji urlopu na żądanie.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl