Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2013 r.
Stawki podatku VAT na sprzęt medyczny.
Ministerstwo Finansów
SPS-023-17911/13

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat, co oznacza, że organem właściwym w sprawie podatków od towarów i usług jest minister finansów, a minister zdrowia jest jedynie organem wspierającym, w szczególności w zakresie swojej właściwości.

Minister zdrowia stoi na stanowisku, że obniżoną stawkę VAT należy utrzymać tak długo, jak to będzie możliwe, i objąć nią możliwie dużą grupę wyrobów medycznych, gdyż jej podwyższenie może spowodować wzrost kosztów funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Wyroby medyczne obejmują szeroką gamę produktów, z których najkosztowniejsze są: specjalistyczna aparatura diagnostyczna i terapeutyczna oraz wyroby, choć tańsze, lecz masowo stosowane w procedurach medycznych.

Komisja Europejska kwestionuje m.in. stosowanie obniżonej stawki podatkowej na wyroby medyczne i niektóre produkty farmaceutyczne, opierając się na art. 96 i 98 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisie pkt 3 i 4 załącznika III do tej dyrektywy, które stanowią, że produkty farmaceutyczne zwykle stosowane dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz celów medycznych i weterynaryjnych, łącznie z produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej, a także sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy oraz pozostałe urządzenia przeznaczone zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie z naprawami takich towarów, jak również dostarczanie fotelików do przewozu dzieci w samochodach, mogą być obciążone obniżoną stawką podatku VAT.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w załączniku nr 3 określa konkretne towary i usługi objęte obniżoną (obecnie do 8%) stawką VAT, w tym produkty lecznicze oraz wyroby medyczne:

- wymienione enumeratywnie, np. stymulatory serca, aparaty słuchowe, przyrządy okulistyczne, sztuczne stawy, sprzęt i aparaty ortopedyczne, wózki inwalidzkie, soczewki kontaktowe, soczewki okularowe, strzykawki, igły, cewniki, kaniule itp. oraz

- w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

W odpowiedzi rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia nr 2009/2248 z dnia 22 marca 2013 r.

Rzeczpospolita Polska nie podzieliła stanowiska Komisji Europejskiej co do objęcia stawką podstawową niektórych pozycji zakwestionowanych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy Komisja nie przyjmie przedstawionych przez Polskę wyjaśnień, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok, w którym Trybunał orzeknie, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im przepisami prawa unijnego, to wówczas na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Polska będzie zobowiązana do wykonania wyroku Trybunału.

Należy podkreślić, że sposób i zakres obrony obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określających towary i usługi objęte obniżoną stawką VAT i wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy leżą w wyłącznej właściwości ministra finansów, a minister zdrowia będzie wspierał jego działania w zakresie swojej właściwości.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl