SPS-023-17414/10, Stosowanie przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zmiany... - OpenLEX

SPS-023-17414/10 - Stosowanie przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadkach, w których komornik nie prowadzi egzekucji wobec swojej niewłaściwości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 września 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-17414/10 Stosowanie przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadkach, w których komornik nie prowadzi egzekucji wobec swojej niewłaściwości.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 10 sierpnia 2010 r. dotyczące interpelacji posła Bartłomieja Dorywalskiego w sprawie wątpliwości na tle stosowania przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie zamiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadkach, w których komornik nie prowadzi egzekucji wobec swojej niewłaściwości, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Jeśli w danej sprawie egzekucja alimentów nie jest prowadzona przez komornika sądowego, gdyż dłużnik zamieszkuje poza granicami Polski, to zgodnie z art. 2 pkt 12 i art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. g) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podstawą ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zaświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji wydane przez właściwy sąd (najczęściej jest to sąd okręgowy) lub właściwą zagraniczną instytucję egzekucyjną, za pośrednictwem których podejmowane są próby dochodzenia alimentów za granicą.

W związku z powyższym jeżeli zastosowanie wyżej wymienionego art. 29 ust. 1, czyli dokonanie zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów, w przypadku gdy egzekucje prowadzi komornik sądowy, następuje po wpływie nowego tytułu wykonawczego do komornika sądowego, to w przypadku gdy działania egzekucyjne są prowadzone za pośrednictwem właściwego sądu lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, przyjmuje się w drodze wykładni z analogii, że zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego następują po wpływie nowego tytułu wykonawczego do właściwego sądu lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Powyższy tryb postępowania jest stosowany przez organy właściwe realizujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego i fakt, iż postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone przez komornika sądowego, nie stanowi przeszkody w dokonaniu zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl