Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lipca 2010 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-16517/10
Działalność ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 23 czerwca 2010 r., znak: SPS-023-16517/10, interpelację poselską pana posła Henryka Siedlaczka w sprawie działalności ośrodków informacji dla osób niepełnosprawnych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Uprzejmie informuję, że nie jest przewidziana kontynuacja programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych 2008". Realizacja ww. programu kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ograniczenie środków finansowych na realizację programów PFRON, co jest wynikiem znacząco malejących wpływów z tytułu wpłat obowiązkowych i dotacji ze środków publicznych na PFRON.

Należy podkreślić, że podstawową misją PFRON jest wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki PFRON pochodzą głównie od pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych i ze względu na źródło pochodzenia tych środków są one wydatkowane przede wszystkim na cele związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Realizacja przez PFRON różnego rodzaju programów jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych. Jednak programy PFRON, szczególnie wspierające społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, nie są obligatoryjne i mogą mieć jedynie uzupełniający charakter w stosunku do zadań ustawowych. PFRON każdego roku wspiera finansowo różne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej tysięcy osób niepełnosprawnych i instytucji działających na ich rzecz, dokładając ze swej strony starań, aby pomoc ta obejmowała jak największą liczbę potrzebujących w jak największym zakresie. Jednakże ze względu na skalę potrzeb związanych z ułatwieniem osobom niepełnosprawnym codziennego funkcjonowania ich pełna realizacja przekracza często możliwości finansowe PFRON. Należy wyraźnie zaznaczyć, że formuła programu nie posiada cech rozwiązania systemowego - chociażby z powodu ograniczenia możliwości finansowania potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ponadto zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia są przede wszystkim pełnoprawnymi mieszkańcami województw i powiatów, a wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców jest zadaniem własnym realizowanym przez samorządy, dofinansowywanym przez środki PFRON przekazywane według algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl