SPS-023-15778/10, Staż dla bezrobotnych. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - OpenLEX

SPS-023-15778/10 - Staż dla bezrobotnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 czerwca 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-15778/10 Staż dla bezrobotnych.

Staż jest instrumentem rynku pracy skierowanym do osób bezrobotnych zaliczonych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Celem stażu jest aktywizacja zawodowa tych osób poprzez wykonywanie zadań na stanowisku pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Zasady odbywania stażu przez bezrobotnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Bezrobotnym w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia. Pozostałym osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy starosta może zaoferować staż nieprzekraczający 6 miesięcy. Na te działania urzędy pracy otrzymują środki z Funduszu Pracy, przyznane według tzw. algorytmu określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. W 2009 r. na realizacje staży dla bezrobotnych urzędy pracy wydatkowały 1.352 mln zł, co stanowi prawie 1/4 środków przeznaczonych na działania aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy. Skierowano na staż ponad 250 tys. bezrobotnych, w tym ponad 170 tys. stanowiły osoby młode do 25 roku życia. Oznacza to, że niemal co drugi młody bezrobotny otrzymał skierowanie na staż. Przeciętne wydatki poniesione na jednego uczestnika stażu wyniosły prawie 6,5 tys. zł.

Ze względu na szybszy wzrost stopy bezrobocia młodych ludzi niż stopy bezrobocia ogółem w okresie kryzysu gospodarczego minister pracy i polityki społecznej podjął decyzję o przeznaczeniu w 2010 r. dodatkowych środków na wparcie tej grupy wiekowej. Środki rezerwy Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji ministra w wysokości 300 mln zł przeznaczono na realizację programu aktywizacji zawodowej adresowanego do osób w wieku do 30 roku życia. Podstawę prawną dla wszystkich działań podejmowanych w ramach programu stanowią regulacje przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program jest realizowany w formie projektów, które przygotowują powiatowe urzędy pracy.

Działania aktywizacyjne realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia koncentrować się będą w szczególności na:

- szkoleniach zawodowych i ogólnych, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

- szkoleniach połączonych z programami stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

- szkoleniach połączonych z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjalnej,

- szkoleniach połączonych z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy,

- udzieleniu pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji.

Środki rezerwy Funduszu Pracy stanowią źródło finansowania wszelkich działań realizowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tej dacie w uzasadnionych przypadkach wynikających z koncepcji działań dopuszcza się możliwość kontynuowania projektów nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2011 r. Po dniu 31 grudnia 2010 r. finansowanie działań adresowanych do młodych w ramach projektów odbywać się będzie z kwoty (limitu) Funduszu Pracy ustalonej dla powiatu na 2011 r., zgodnie z algorytmem określonym w wyżej wspomnianym rozporządzeniu.

W związku z powyższym, gdy działania aktywizacyjne realizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia obejmują szkolenia połączone z programami stażu, możliwe jest skierowanie bezrobotnego na staż trwający do 12 miesięcy. Będzie się to jedynie wiązało z pokryciem kosztów stażu odbywanego przez bezrobotnego po 31 grudnia 2010 r. ze środków Funduszu Pracy ustalonych wg algorytmu na 2011 r. Skierowanie bezrobotnego na staż w ramach programu może być zatem tak samo długie, jak w przypadku staży dostępnych wśród standardowych instrumentów rynku pracy realizowanych sukcesywnie przez urzędy pracy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl