SPS-023-1517/08 - Zasady waloryzacji rent i emerytur.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej SPS-023-1517/08 Zasady waloryzacji rent i emerytur.

W związku z interpelacją panów posłów Kazimierza Moskala i Zbigniewa Chmielowca, przekazaną przy piśmie z dnia 5 marca br., znak: SPS-023-1517/08, w sprawie zmian zasad waloryzacji rent i emerytur, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zasady ustalania wysokości emerytur i rent określa uchwalona przez parlament w 1998 r. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póź. zm.), zgodnie z którą wysokość tych świadczeń zależy od:

-

wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia,

-

uwzględnionego okresu ubezpieczenia,

-

kwoty bazowej obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 4 października 2007 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ww. ustawa znowelizowała przepisy dotyczące waloryzacji emerytur i rent, wprowadzając od roku 2008 ich coroczną waloryzację oraz wprowadzając wskaźnik waloryzacji odpowiadający średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji. Tak przeprowadzona waloryzacja na równi traktuje wszystkich emerytów i rencistów, gdyż niezależnie od wysokości wypracowanego świadczenia są one podwyższane takim samym wskaźnikiem waloryzacji.

Dodatkowo zasadność takiego rozwiązania potwierdza mechanizm opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Niezależnie od wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń obowiązuje jednakowa stopa składek. Oznacza to, że np. składka na fundusz emerytalny od osoby zarabiającej na poziomie minimalnego wynagrodzenia (w 2007 r. - 936 zł) oraz maksymalnego wynagrodzenia objętego obowiązkiem składki emerytalnej (w 2007 r. - 6540 zł) wynosi 19,52%. Kwotowo wielkość składek wynosi odpowiednio od minimalnego wynagrodzenia 182,71 zł oraz od maksymalnego wynagrodzenia 1276,61 zł.

Pragnę także poinformować, że obecne ustawowe regulacje wprowadziły zasadę, zgodnie z którą każdy powinien otrzymywać emeryturę stosownie do kwoty składek odprowadzonych na fundusz emerytalny. Zgodnie z tą regulacją zarówno wypłaty (świadczenia emerytalne), jak i wpłaty (składki) są mierzone tymi samymi jednostkami, tj. jednakowym wskaźnikiem. Również wskaźnikowe podwyżki świadczeń są w procesie ich waloryzacji.

Proponowana przez panów posłów waloryzacja kwotowa prowadziłaby do spłaszczenia portfela emerytalno-rentowego i w konsekwencji ograniczenia bodźców do aktywizacji zawodowej. Ponadto odejście od wskaźnikowej podwyżki świadczeń podważałoby zależność pomiędzy zapłaconą składką a wysokością świadczenia. Stąd jestem przeciwna wprowadzeniu waloryzacji kwotowej przy aktualnie obowiązującym systemie emerytalno-rentowym.

Niemniej jednak pragnę poinformować, że w ramach uzgodnień na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych została podniesiona kwestia zmiany przepisów dotyczących waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Planuje się, że w najbliższym czasie będzie ona przedmiotem dyskusji Zespołu do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, który przeanalizuje obecny mechanizm waloryzacji i ewentualnie przedstawi postulaty jego korekty.

Na koniec pragnę poinformować panów posłów, że źródłem bogactwa narodów oraz każdego z nas jest praca. Nie chcę, aby co roku powtarzała się historia ze zbyt niskim wskaźnikiem waloryzacji. Moim priorytetem jest reforma rynku pracy tak, aby jak najwięcej z nas pracowało za coraz lepsze wynagrodzenie. Zwiększeniu zatrudnienia służą programy 50+ (aktywizacja zawodowa ludzi po 50 roku życia), pakiet tzw. "ustaw prorodzinnych" (ułatwi godzenie roli rodzica i pracownika), nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy i wiele innych inicjatyw. Dzięki wzrostowi gospodarczemu i większym wpływom środków do systemu emerytalno-rentowego ci z nas, którzy po latach pracy przeszli na emeryturę lub rentę, będą mogli liczyć na wyższe i stabilne świadczenia.

Minister

Jolanta Fedak

Opublikowano: www.sejm.gov.pl