Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 lutego 2012 r.
Ministerstwo Finansów
SPS-023-1342/12
Opodatkowanie akcyzą deputatu węglowego.

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo nr SPS-023-1342/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. dotyczące interpelacji pana posła Grzegorza Tobiszewskiego i pana posła Grzegorza Matusiaka w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku akcyzowym, odnosząc się do poszczególnych pytań zadanych przez panów posłów uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W zakresie pytania, dlaczego tak późno zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym, należy wyjaśnić, co następuje.

Prace legislacyjne nad zmianą rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym rozpoczęte zostały niezwłocznie po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Tryb i sposób prowadzenia prac legislacyjnych nad aktami prawnymi wynikał natomiast z uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. nr 13, poz. 221, z późn. zm.).

Dlatego też na termin opublikowania rozporządzeń wykonawczych miała wpływ konieczność przestrzegania trybu procedowania projektowanych zmian (przebieg postępowania, terminy, analiza zgłaszanych uwag, wprowadzanie zmian). Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym opublikowane zostały zatem niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu rozporządzeń przez ministra finansów.

W zakresie natomiast pytania dotyczącego opodatkowania deputatu węglowego należy wyjaśnić, co następuje.

Przepisy o podatku akcyzowym nie przewidują szczególnej regulacji w zakresie podatku akcyzowego w stosunku do deputatów na wyroby węglowe. Węgiel będący przedmiotem deputatu podlega przepisom podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych. W przypadku zatem gdy węgiel objęty deputatem zostanie wykorzystany do opału przez gospodarstwo domowe, będzie on podlegał zwolnieniu na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Jednocześnie warunkiem przedmiotowego zwolnienia jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, który podmiot nabywający te wyroby zobowiązany jest podpisać w celu potwierdzenia odbioru i przeznaczenia wyrobów.

W zakresie natomiast pytania, jak wygląda procedura ściągania podatku akcyzowego, należy wyjaśnić, iż kwestię tę reguluje art. 21a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, na mocy którego w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe - w terminie do 25 dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl