SPS-023-12720/12 - Warunki zwolnienia sklepów internetowych i wysyłkowych z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 stycznia 2013 r. Ministerstwo Finansów SPS-023-12720/12 Warunki zwolnienia sklepów internetowych i wysyłkowych z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co do zasady wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz ww. podmiotów zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w kasach rejestrujących. Jednocześnie w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 ww. ustawy minister finansów, w drodze rozporządzenia, może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) stanowi wypełnienie tej delegacji.

Zwolnienia określone powyższym rozporządzeniem mają charakter czasowy (na lata 2013-2014) i stanowią odstępstwo od przyjętego założenia o powszechnym charakterze prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy § 2 ust. 1 oraz odpowiednio poz. 36 i 37 załącznika do powołanego rozporządzenia zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2014 r.:

- dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),

- świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Podatnicy z branży zajmującej się sprzedażą internetową oraz sprzedażą wysyłkową mogą zatem korzystać z tytułów zwolnieniowych, o których mowa powyżej, jeżeli spełnione zostaną określone wyżej warunki.

Pragnę również zauważyć, iż w odniesieniu do dziedzin, gdzie ma miejsce szczególnie wysokie ryzyko występowania nadużyć podatkowych w obrocie towarami i przy świadczeniu usług, w związku z ukrywaniem rzeczywistych obrotów z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących egzekwuje się bez względu na poziom osiągniętych obrotów oraz wyklucza się zwolnienia wynikające z załącznika do rozporządzenia (§ 4 ww. rozporządzenia). Powyższa zasada ma zastosowanie m.in. w stosunku do dostaw:

- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem sprzedaży internetowej lub wysyłkowej są dostawy towarów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się.

Obowiązek używania kas fiskalnych ma również znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Rejestracja transakcji powoduje, że dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny) zawiera dane dotyczące transakcji, które umożliwiają konsumentowi identyfikację kontrahenta, dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji, ochronę jego interesów, i to niezależnie od tego, czy zarejestrowana sprzedaż wiąże się z realną zapłatą kwoty podatku (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2004 r., K 34/03). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że podatnicy dla celów podatkowych są zobligowani do prowadzenia ewidencji sprzedaży, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Kasa rejestrująca upraszcza ewidencjonowanie obrotów, zatem nie można zgodzić się, że jej wprowadzenie u podatnika generuje dodatkowe obowiązki ewidencyjne w postaci rozbudowania procedur administracyjnych i podatkowych.

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 29 listopada 2012 r. określa zakres zwolnień na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Ponowne analizy dotyczące zakresu zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, uwzględniające również praktyczne stosowanie przepisów cytowanego rozporządzenia, będą możliwe przy pracach nad założeniami do nowego rozporządzenia regulującego tę problematykę. Zakładam, że takie analizy zostaną podjęte już w tym roku.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl