Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2009 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-11817/09
Zasady zwrotu do budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Stanisława Steca, przekazaną przy piśmie z dnia 1 października 2009 r., znak: SPS-023-11817/09, w sprawie konieczności zwrotu do budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w przypadku przejścia na wcześniejsza emeryturę uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Pracownicy, którzy przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, nabywają prawo do emerytury zarówno z I, jak i II filaru, po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jest to fundamentalna zasada obowiązującego w naszym kraju systemu emerytalnego. Dlatego też obowiązujące przepisy o prawie do wcześniejszej emerytury zawierały warunek, że prawo to dotyczy wyłącznie osób, które nie przystąpiły do OFE. Po wprowadzeniu reformy systemu emerytalnego w życie okazało się, że wielu zainteresowanych nie było świadomych konsekwencji przystąpienia do OFE. Przystąpienie to pozbawiało ich prawa do wcześniejszej emerytury. Dlatego też, wychodząc naprzeciw licznym postulatom, zgłaszanym m.in. w dezyderatach i wystąpieniach poselskich, przepis o nieprzystąpieniu do OFE został złagodzony poprzez dodanie fragmentu "lub złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa".

Obecnie uzyskanie emerytury przez osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego jest możliwe na podstawie następujących przepisów:

-

art. 46, 50, 50a, 50e lub art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227),

-

art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

-

art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 167, poz. 1397 z późn. zm.).

We wszystkich ww. regulacjach uzyskanie prawa do emerytury - w przypadkach osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych - zostało uzależnione m.in. od złożenia przez ubezpieczonego wniosku o przekazanie środków zgromadzanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Jeżeli więc ubezpieczony nie złoży takiego wniosku (np. poprzez zaznaczenie rubryki "tak" w pkt 3 cz. II formularza wniosku o emeryturę lub w innej formie) organ rentowy jest zobowiązany do wydania ubezpieczonemu decyzji o odmowie prawa do emerytury z powodu braku spełnienia jednego z warunków ustawowych uzyskania świadczenia emerytalnego.

Pragnę raz jeszcze podkreślić, że warunek złożenia przez ubezpieczonego wniosku o przekazanie środków zgromadzanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ww. regulacjach został wprowadzony po to, aby umożliwić takim osobom uzyskanie emerytury przed ukończeniem pełnego wieku emerytalnego, pomimo tego, że zdecydowały się, jako osoby urodzone w latach 1949-1968, na przystąpienie do otwartych funduszy emerytalnych.

Wprowadzone zmiany w przepisach emerytalnych były więc korzystne dla osób ubiegających się o wcześniejszą emeryturę, bowiem w stanie prawnym obowiązującym przed tymi zmianami możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury posiadały jedynie osoby, które nie były członkami otwartych funduszy emerytalnych.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl