Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 października 2009 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
SPS-023-11344/09
Stanowisko MPiPS w sprawie wysokości świadczenia przedemerytalnego.

Odpowiadając na pismo z dnia 14 września, znak: SPS-023-11344/09, przekazujące interpelację posła pana Jacka Pilcha w sprawie wysokości świadczenia przedemerytalnego, uprzejmie informuję:

Celem wprowadzenia w 2004 r. systemu świadczeń przedemerytalnych było objęcie wsparciem osób z długoletnim stażem pracy, które utraciły zatrudnienie nie z własnej winy, a przede wszystkim z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Oznacza to, że zgodnie z założeniami obowiązującej obecnie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) przedmiotowe świadczenie przysługuje osobom pozbawionym zatrudnienia na kilka lat przed emeryturą, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać pracy, a zmiana kwalifikacji czy też zastosowane działania aktywizacyjne nie doprowadziły do uzyskania nowego zatrudnienia. Sytuacja takich osób oraz osób uprawnionych do emerytury jest zupełnie inna, bowiem emeryci otrzymują świadczenie będące wynikiem wieloletniego ubezpieczania się, natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymują je jako osłonę socjalną w sytuacji utraty zatrudnienia. Wysokość przedmiotowego świadczenia (od dnia 1 marca br. 804,02 zł brutto) może budzić zastrzeżenia szczególnie w sytuacji wzrastających kosztów utrzymania. Należy jednak zaznaczyć, iż obecnie najniższa emerytura wynosi 675,10 zł (brutto), a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 519,30 zł (brutto).

Osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego) mogą jednak uzyskiwać dodatkowe przychody, ale na nieco innych zasadach niż emeryci czy renciści. Art. 5 i 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych regulują możliwość łączenia pobierania świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego) z uzyskiwaniem innego dochodu. Osoby pobierające powyższe świadczenie muszą mieć jednak świadomość, że dodatkowe przychody mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia. Jeżeli zarobią więcej niż określone limity kwotowe, ZUS zmniejszy wypłacane im świadczenie albo je zawiesi w całości. Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wprowadziła dwa progi zarobkowe.

Pierwszy z nich określa dopuszczalną kwotę przychodu. Jest to kwota stanowiąca 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. Od 1 marca 2009 r. miesięczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1472 zł. Druga z tych kwot to graniczna miesięczna kwota przychodu, ustalana wskaźnikiem 70% wskazanego wyżej wynagrodzenia. Od 1 marca 2009 r. wynosi ona 2060,80 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie wymienioną powyżej dopuszczalną kwotę przychodu (1472 zł) i nie przekracza ww. granicznej kwoty przychodu (2060,80 zł).

W przypadku gdy łączna kwota uzyskiwanego świadczenia przedemerytalnego i przychodu jest wyższa niż graniczna kwota przychodu (2060,80 zł), to świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu (art. 5 ust. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych).

Ostateczne rozliczenie przychodu uzyskanego przez osobę uprawnioną do świadczenia następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego. Przeprowadzane jest ono w formie rozliczenia rocznego, a jego wynik zależy od tego, jaki przychód uzyskała osoba uprawniona w całym rozliczanym roku i w jakiej wysokości było wypłacane świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Zatem osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne (zasiłek przedemerytalny) może już na początku roku rozliczeniowego obliczyć, czy osiągane przychody spowodują zawieszenie, zmniejszenie świadczenia czy też nie będą miały wpływu na jego wysokość. Ponadto świadczenia przedemerytalne podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Jednocześnie informuję, że w Sejmie poprzedniej kadencji był projekt zmian w zakresie przepisów ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, lecz prace nad nim nie zostały zakończone.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl