Sposób ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sposób ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej.

1.

Kwota zasądzonych alimentów stanowi podstawę ustalania wysokości zaliczki alimentacyjnej. Wysokość zaliczki alimentacyjnej nie może przekroczyć wysokości zasądzonych alimentów.

2.

Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przekazuje wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności na pokrycie zaległych jak i bieżących świadczeń alimentacyjnych przysługujących wierzycielowi. Dopiero po zaspokojeniu wierzyciela pozostałe kwoty przekazuje na wyodrębniony rachunek gminy na pokrycie należności wynikających z wypłacania zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej.

3.

Komornik na dołączonym do wniosku o zaliczkę zaświadczeniu wykazuje kwoty wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych "za okres trzech ostatnich miesięcy" a nie kwoty wyegzekwowane "w okresie trzech ostatnich miesięcy". Tym samym w przypadku istnienia zaległości powstałych na skutek niepłacenia świadczeń alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego komornik wyegzekwowane świadczenia alimentacyjne zalicza w pierwszej kolejności na poczet zaległych zobowiązań. Nie są one w takim wypadku świadczeniami "za okres trzech ostatnich miesięcy" lecz świadczeniami wyegzekwowanymi "w okresie trzech ostatnich miesięcy" zaliczonymi na poczet długu. Na zaświadczeniu o bezskuteczności egzekucji, świadczenia alimentacyjne wyegzekwowane "w okresie trzech ostatnich miesięcy" ale zaliczone na poczet długu nie są wykazywane.

4.

Gmina ustala wysokość zaliczki alimentacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego. Zaliczka nie może być wyższa niż kwoty określone w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy.

5.

Zaliczka alimentacyjna ustalana jest na okres zasiłkowy (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Zmiany w wysokości wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego świadczeń alimentacyjnych wpływają na wysokość zaliczki alimentacyjnej w danym okresie zasiłkowym. Zgodnie z art. 10 ust. 7 po upływie kwartału następuje rozliczenie pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym. W przypadku gdy kwota wyegzekwowanych alimentów w danym kwartale jest niższa od kwoty, na podstawie której ustalono wysokość zaliczki, osobie uprawnionej wypłaca się wyrównanie.

6.

Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym a wysokością wyegzekwowanych alimentów (art. 10 ust. 8).

Przykład 1

Osoba uprawniona ma zasądzone świadczenia alimentacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie. Dłużnik nie płacił zasądzonych świadczeń, zaległość wynosi 5.000 zł. Osoba złożyła wniosek o zaliczkę alimentacyjna we wrześniu. Komornik wyegzekwował "w okresie trzech ostatnich miesięcy" (czerwiec, lipiec, sierpień) 600 zł. Kwota ta zaliczana jest na poczet długu tym samym egzekucja "za okres trzech ostatnich miesięcy" jest całkowicie bezskuteczna. Komornik w zaświadczeniu o stanie egzekucji "za okres trzech ostatnich miesięcy" wykazuje kwotę 0 zł.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 300 zł. W rodzinie wychowywana jest jedna osoba uprawniona do zaliczki.

Zaliczka zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy przysługuje w wysokości 170 zł.

Przykład 2

Osoba uprawniona ma zasądzone świadczenia alimentacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie. Dłużnik płacił zasądzone świadczenia w pełnej wysokości do maja. Osoba złożyła wniosek o zaliczkę alimentacyjną we wrześniu. Komornik wyegzekwował "w okresie trzech ostatnich miesięcy" (czerwiec, lipiec, sierpień) 300 zł. Ze względu na fakt, iż nie istnieją zaległości sprzed miesiąca czerwca kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych jest kwotą wyegzekwowanych świadczeń "za okres trzech ostatnich miesięcy". Komornik w zaświadczeniu o stanie egzekucji "za okres trzech ostatnich miesięcy" wykazuje kwotę 300 zł.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 150 zł. W rodzinie wychowywana jest jedna osoba uprawniona do zaliczki.

Zaliczka zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy przysługuje w wysokości 100 zł, tj. różnicy między zasądzonym świadczeniem alimentacyjnym (200 zł) a miesięczną kwotą wyegzekwowanych alimentów (100 zł).

Kwota wyegzekwowana w kolejnym kwartale wyniosła 270 z (90 zł miesięcznie).

W następnym kwartale zaliczka alimentacyjna wyniesie 110 zł (200 zł -90 zł).

Osoba uprawniona otrzyma również wyrównanie za poprzedni kwartał w wysokości 30 zł (300 zł - 270 zł).

Przykład 3

Osoba uprawniona ma zasądzone świadczenia alimentacyjne w wysokości 200 zł miesięcznie. Dłużnik płacił zasądzone świadczenia w pełnej wysokości do maja. Osoba złożyła wniosek o zaliczkę alimentacyjną we wrześniu. Komornik wyegzekwował "w okresie trzech ostatnich miesięcy" (czerwiec, lipiec, sierpień) 300 zł. Ze względu na fakt, iż nie istnieją zaległości sprzed miesiąca czerwca kwota wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych jest kwotą wyegzekwowanych świadczeń "za okres trzech ostatnich miesięcy". Komornik w zaświadczeniu o stanie egzekucji "za okres trzech ostatnich miesięcy" wykazuje kwotę 300 zł.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 150 zł. W rodzinie wychowywana jest jedna osoba uprawniona do zaliczki.

Zaliczka zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy przysługuje w wysokości 100 zł, tj. różnicy między zasądzonym świadczeniem alimentacyjnym (200 zł) a miesięczną kwotą wyegzekwowanych alimentów (100 zł).

Gdyby kwota wyegzekwowana w tym kwartale wyniosła 360 zł - 100 zł miesięcznie z tej kwoty przekazywane byłoby osobie uprawnionej, a pozostałe 20 zł miesięcznie - organowi właściwemu, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy. W następnym kwartale zaliczka alimentacyjna wyniosłaby 80 zł (200 zł -120 zł).

Opublikowano: www.mps.gov.pl