Sposób ustalania dochodu w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sposób ustalania dochodu w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

1.

W punkcie 1 oświadczenia osoby deklarują swój dochód netto.

Uwaga dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny zryczałtowany podatek dochodowy nie musi być dochodem, który należy wpisać w pkt 1 (nie uwzględnia on bowiem kosztów uzyskania przychodów, których wysokość jest znana jedynie osobom, które deklarują dochód).

2.

Osoba rozpatrująca wniosek oblicza 6-krotność sumy:- należnego zryczałtowanego podatku dochodowego (pkt 4 oświadczenia) i

-

należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne (pkt 3 oświadczenia).

Jeżeli dochód zadeklarowany w punkcie 1 jest:

-

wyższy lub równy ww. 6-krotności => za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną;

-

niższy od ww. 6-krotności => za dochód przyjmuje się 6-krotność.

Uwaga: zarówno dochód zadeklarowany w pkt 1, jak i ustalony na podstawie 6-krotności jest dochodem netto i nie należy już od niego odejmować kwot z pozycji 2-4 oświadczenia.

Przykład

-

dochód wyniósł 10.000 zł

(pkt 1 oświadczenia)

-

należna składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 400 zł

(pkt 3 oświadczenia)

-

należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 200 zł

(pkt 4 oświadczenia)

Sześciokrotność sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej wynosi 3.600 zł i jest niższa od kwoty wpisanej w pkt 1 oświadczenia

-

za dochód przyjmujemy kwotę z oświadczenia, tj. 10.000 zł.

Przykład

Osoba oświadcza (na załączniku nr 3), że w 2004 r.:

-

dochód wyniósł 6.000 zł

(pkt 1 oświadczenia)

-

należna składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 800 zł

(pkt 3 oświadczenia)

-

należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 500 zł

(pkt 4 oświadczenia)

Sześciokrotność sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej wynosi 7.800 zł. Ponieważ kwota wpisana w pkt 1 oświadczenia jest niższa od ww. sześciokrotności

-

za dochód przyjmujemy sześciokrotność, tj. 7.800 zł.

3.

Podatek należny.

Jest to zryczałtowany podatek dochodowy pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu od podatku (co do zasady - 7,75% podstawy wymiaru). Jego wysokość potwierdza zaświadczenie z urzędu skarbowego - pozycja: "należny zryczałtowany podatek dochodowy".

Jeżeli wynosi on "0", to taka kwota powinna być wpisana w pozycji 4 oświadczenia. W takim przypadku dokonując obliczenia 6-krotności, liczymy jedynie 6-krotność składki zdrowotnej.

W przypadku karty podatkowej, jeżeli organ nie dysponuje zaświadczeniem urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, posiada natomiast decyzję (lub decyzje) o wysokości karty, należy obliczyć należny zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek należny = kwota z decyzji - składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku

Całkowita składka zdrowotna, potwierdzona zaświadczeniem ZUS wynosi

w 2004 r. 8,25% podstawy wymiaru. Z tego należy obliczyć składkę zdrowotną podlegającą odliczeniu od podatku, tj. 7,75% podstawy wymiaru

8,25% - składka z zaświadczenia ZUS

7,75% -?

Przykład

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku załączyła decyzję o wysokości karty podatkowej za 2004 r. - 300 zł miesięcznie oraz zaświadczenie o wysokości należnej składki zdrowotnej z ZUS za 2004 r. - 2.000 zł.

Czyli: karta podatkowa za 2004 r.: 3.600 zł (12 x 300 zł)

Należna składka zdrowotna: 2.000 zł (8,25% podstawy wymiaru)

Obliczamy składkę zdrowotną podlegającą odliczeniu od podatku

7,75% / 8,25% x 2.000 zł = 1.878,79 zł

Podatek należny = 3.600 zł - 1.878,79 zł = 1.721,21 zł

Dochód deklarowany w pkt 1 oświadczenia nie może być niższy od sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej, tj. od kwoty 22.327,26 zł /6 x (1.721,21 + 2.000)/

Przykład

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku załączyła decyzję o wysokości karty podatkowej za 2004 r. - 300 zł miesięcznie oraz zaświadczenie o wysokości należnej składki zdrowotnej z ZUS za 2004 r. - 4.000 zł.

Czyli: karta podatkowa za 2004 r.: 3.600 zł (12 x 300 zł)

Należna składka zdrowotna: 4.000 zł (8,25% podstawy wymiaru)

Obliczamy składkę zdrowotną podlegającą odliczeniu od podatku

7,75% / 8,25% x 4.000 zł = 3.757,58 zł

Ponieważ składka zdrowotna, którą dana osoba mogła odliczyć od podatku, jest większa niż kwota podatku, oznacza to, że podatek należny wynosi "0".

Dochód deklarowany w pkt 1 oświadczenia nie może być niższy od sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej, tj. od kwoty 24.000 zł /6 x (0 + 4.000)/

4.

Należna składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne co do zasady powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem ZUS. Organ wydający decyzję nie jest uprawniony do ustalania hipotetycznej należnej składki na podstawie najniższej podstawy wymiaru, jaką zgodnie z przepisami może zadeklarować dana osoba.

Jeżeli na zaświadczeniu z urzędu skarbowego jest pozycja: "składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku", całkowitą należną składkę zdrowotną oblicza się według wzoru z § 15 rozporządzenia.

Uwaga: Jeżeli podatek należny wyniósł "0", jest prawdopodobne, że od podatku została odliczona składka zdrowotna w wysokości niższej niż 7,75% podstawy wymiaru. W takim przypadku wysokość składki zdrowotnej należy potwierdzić zaświadczeniem z ZUS.

Przykład

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku załączyła zaświadczenie z urzędu skarbowego, w którym:

-

przychód wyniósł 150.000 zł (wielkość ta nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych)

-

należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 2.000 zł

-

składka zdrowotna odliczona od podatku wyniosła 2.500 zł

Obliczamy całkowitą składkę zdrowotną według wzoru z § 15 rozporządzenia

(2.500 zł x 8,25%) / 7,75% = 2.661,29 zł Dochód deklarowany w pkt 1 oświadczenia nie może być niższy od sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej, tj. od kwoty 27.967,74 zł /6 x (2.000 + 2.661,29)/

Przykład

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne do wniosku załączyła zaświadczenie z urzędu skarbowego, w którym:

-

przychód wyniósł 20.000 zł (wielkość ta nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych)

-

należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 0 zł

-

składka zdrowotna odliczona od podatku wyniosła 500 zł

Z zaświadczenia ZUS wynika, iż należna składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła w 2004 r. 2.500 zł.

/Ponieważ podatek zapłacony przez tą osobę był tak niski, iż nie mogła ona odliczyć od niego składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (odliczyła faktycznie tylko 1,65%), dokumentem potwierdzającym wysokość całkowitej składki zdrowotnej jest zaświadczenie ZUS/

Dochód deklarowany w pkt 1 oświadczenia nie może być niższy od sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej, tj. od kwoty 15.000 zł /6 x (0 + 2.500)/

5.

Osoby ubezpieczone w KRUS.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, podlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w KRUS i niepodlegające tym ubezpieczeniom w ZUS:

- nie płacą składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, więc w pozycji 3 oświadczenia wpisują "0",

- płacą podwyższoną składkę na ubezpieczenie społeczne w KRUS, więc w pozycji 2 oświadczenia powinny wpisać kwotę, jaka przypada na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (bez konieczności potwierdzania tej kwoty dokumentami).

W takim przypadku dokonując obliczenia 6-krotności, liczymy jedynie 6-krotność podatku należnego. Jeżeli również podatek należny wyniósł "0", za 6-krotność przyjmujemy "0".

6.

Zawieszenie działalności.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest traktowane jako utrata dochodu, jednakże fakt zawieszenia ma wpływ na wysokość podatku należnego i składki zdrowotnej. Jeżeli np. osoba zawiesiła działalność gospodarczą od 1 stycznia 2004 r., to jej podatek należny za 2004 r. wynosi "0".

Tak samo jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, osoba, która tą działalność zawiesiła, do wniosku dołącza:

-

zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub o zawieszeniu działalności,

-

zaświadczenie ZUS o wysokości należnej składki zdrowotnej za 2004 r.

Opublikowano: www.mps.gov.pl