Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2002 r.
Ministerstwo Finansów
SP8/ED-8010-699-2370/02
Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych przedsiębiorców.

W związku z wystąpieniem z dnia 16 grudnia 2002 r. nr ZD/07-51/02/R w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje.

Ad. 1.

W obowiązującym stanie prawnym przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia "wolnego zawodu". Biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), zgodnie z którą działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa oraz usługowa, a także definicję przedsiębiorcy zawartą w ust. 2 i 3 powołanego przepisu, należy uznać, że w przypadku gdy działalność prowadzona przez osobę wykonującą "wolny zawód" spełnia określone w tych przepisach kryteria oraz prowadzona jest z odpowiednią częstotliwością, to osoba ta mieści się w definicji przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Należy jednak odróżnić te sytuacje od jednostkowych umów zlecenia, czy też umów o dzieło, których nie można uznać za czynności podejmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyżej określone kryteria będą również miały odpowiednie zastosowanie do osób wynajmujących lokale użytkowe na cele działalności gospodarczej.

Ad. 2.

Art. 18 ust. 7 "ustawy restrukturyzacyjnej" pozwala na ocenę danych wymienionych w art. 13 ustawy nie tylko na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację, lecz także w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego po wydaniu decyzji o warunkach restrukturyzacji, o której mowa w art. 18 ust. 1.

Ad. 3.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że tryb postępowania w przypadku wystąpienia w toku restrukturyzacji nadpłaty lub należnego zwrotu w podatku od towarów i usług został wyjaśniony w piśmie z dnia 29 listopada 2002 r. nr SP8-N/8010-604-2009/02 kierowanym do Izb Skarbowych.

Opublikowano: LEX nr 6964