Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 października 2017 r.
Ministerstwo Finansów
SP3.8021.2.2017
Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych ws. obowiązków raportowania schematów podatkowych

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie planowanych zmian w prawie, których celem będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych.

I. CEL KONSULTACJI

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem projektu zmian wprawie w celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules - MDR). Celem Ministerstwa Finansów jest przeprowadzenie możliwie szerokich konsultacji na obecnym, wstępnym etapie prac nad projektem nowelizacji. Odpowiedzi na pytania i ewentualne komentarze zebrane w trakcie konsultacji i dotyczące poszczególnych zagadnień, które - zgodnie z intencjami Ministerstwa Finansów - uregulowane mają być w przygotowywanym projekcie zmian w prawie mogą wpłynąć na ostateczny kształt opracowywanych rozwiązań prawnych.

Potrzeba przeprowadzenia i znaczenie niniejszych konsultacji wynika z zauważalnego, szerokiego zainteresowania towarzyszącego pierwszym informacjom o prowadzonych pracach legislacyjnych. Żywimy nadzieję, że toczone obecnie w prasie i innych mediach dyskusje, otwarta formuła tych konsultacji oraz ich dostępność przez Internet, sprawią, iż udział w nich weźmie możliwie liczna grupa obywateli. Jednocześnie z uwagi na możliwy wpływ rozważanych rozwiązań na kwestie wykonywania zawodu przez szereg zawodów regulowanych zakładamy, że w niniejszych konsultacjach udział weźmie znacząca liczba osób i podmiotów zawodowo zainteresowanych odniesieniem się do poszczególnych zagadnień analizowanych w ramach prowadzonych prac legislacyjnych. Przyjmujemy, że zawody regulowane, które może objąć proponowana inicjatywa legislacyjna to m.in. adwokaci, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, notariusze, radcowie prawni. Niniejsza inicjatywa obejmie także podmioty nie wykonujące zawodu regulowanego, lecz świadczące doradztwo podatkowe. Jest to konsekwencja otwarcia zawodów regulowanych dla osób nie wpisanych na żadną listę profesjonalną - słuszna wydaje się bowiem zasada, że świadczenie tych samych rodzajowo usług pociąga za sobą podleganie takim samym obowiązkom. Liczymy także na udział w tych konsultacjach przedstawicieli świata nauki i sektora publicznego, w tym służb skarbowych.

II. OPIS ZAGADNIENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONSULTACJI

W polskim ustawodawstwie brak jest obecnie uregulowań nakładających obowiązek ujawniania informacji o planowanych schematach podatkowych, tj. działaniach, których głównym bądź jedynym celem jest osiągnięcie korzyści w postaci zmniejszenia podatku lub podstawy opodatkowania. Natomiast dostępność tego rodzaju informacji jest niezbędna dla szybkiego określenia przez administrację skarbową obszarów, w których poprzez stosowanie schematów podatkowych podatnicy uzyskują nieuzasadnione korzyści podatkowe, i w których to obszarach niezbędne są działania w celu ochrony dochodów publicznych. Dzięki uzyskaniu tej informacji na możliwie wczesnym etapie administracja skarbowa mogłaby podjąć odpowiednie działania na przykład w celu sprawdzenia treści ekonomicznej schematu i oceny prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Rozważane przepisy wprowadzić mają obowiązek raportowania schematów podatkowych. Proponowane rozwiązanie wprowadzić ma także uprawnienie do publikacji ostrzeżeń o możliwości zastosowania przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania do schematu podatkowego. Podatnicy stosujący rozwiązania w stosunku do których wydano ostrzeżenie będą mogli podjąć odpowiednie działania po swojej stronie, w szczególności uniknąć angażowania się w takie agresywne schematy optymalizacyjne. Regulacja ta konieczna jest zatem nie tylko w celu ochrony interesu fiskalnego, ale także w celu ochrony podatników przed podejmowaniem działań dla nich niebezpiecznych, pociągających za sobą negatywne dla nich konsekwencje ekonomiczne, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialność karno-skarbową. Działania wątpliwe podatkowo mogą rodzić ryzyko dla przedsiębiorstwa i jego otoczenia (udziałowców, pracowników, kooperantów). W przypadku istotnych kwotowo transakcji mogą wpływać na ocenę kontynuacji jego działalności. W wyniku publikacji ostrzeżeń o agresywnych schematach podatnicy w nie zaangażowani będą mogli skorygować swoje zeznania podatkowe i uniknąć tych negatywnych konsekwencji. Administracja podatkowa powinna mieć narzędzia umożliwiające szybkie korygowanie niepożądanych zachowań, a podatnicy powinni oczekiwać prędkiej i trafnej informacji co do tego, które działania są potencjalnie niebezpieczne i niepożądane ze względów prawnych.

Obecnie funkcjonujące rozwiązania nie są wystarczające dla osiągnięcia wskazanych wyżej pożądanych celów.

Funkcjonująca obecnie na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi niewystarczające źródło informacji o stosowanych schematach podatkowych. Ocena taka wynika z zauważalnej praktyki polegającej na dzieleniu złożonych, wieloetapowych schematów i operacji gospodarczych powiązanych ze sobą celowościowo i ekonomicznie na poszczególne części i występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych jedynie dla części wdrażanego schematu bez wykazania ich prawdziwego celu. Częściowo wynika to z istoty tej instytucji, gdyż każdy wnioskodawca (np. uczestnik schematu optymalizacyjnego) stara się uzyskać indywidualną interpretację dotyczącą jego konkretnej sytuacji. Co więcej zauważyć należy, że celem instytucji interpretacji indywidualnych nie jest dostarczanie organom podatkowym wiedzy o schematach podatkowych, ale umożliwienie zainteresowanym zdobycia urzędowego potwierdzenia sposobu interpretacji przepisów prawa podatkowego i wynikająca stąd ochrona prawna.

Nie stanowi także wystarczającej odpowiedzi na potrzebę dostarczania organom podatkowym wiedzy o schematach podatkowych a podatnikom potrzebnej ochrony, uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej, instytucja opinii zabezpieczającej. Dobrowolność wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej, brak wiedzy co do tego, czy dany schemat działań jest potencjalnie niebezpieczny oraz kwestie proceduralne związane z takim wnioskiem powodują, że instytucja ta również nie umożliwia w zadowalającym stopniu zdobycia wczesnej informacji na temat schematów podatkowych, które występują w praktyce obrotu gospodarczego. Proponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie polegające na raportowaniu schematów optymalizacyjnych uzupełni instytucję opinii zabezpieczających poprzez wskazywanie podatnikom działań wątpliwych, które mogą być kwestionowane na drodze prawnej. Jak wspomniano powyżej działania wątpliwe podatkowo mogą rodzić ryzyko dla przedsiębiorstwa w tym też - w przypadku istotnych kwotowo transakcji - wpływać na ocenę kontynuacji jego działalności. W wyniku publikacji ostrzeżenia o możliwości zastosowania przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania do schematu podatkowego inni podatnicy uzyskają wiedzę o możliwym ryzyku i podejmą odpowiednie działania takie jak uzyskanie opinii zabezpieczającej. Zatem proponowane rozwiązanie jest istotnym uzupełnieniem istniejących instrumentów.

W chwili obecnej kluczowym źródłem informacji o realizowanych schematach podatkowych pozostają kontrole i postępowania podatkowe, w trakcie których w indywidualnych sprawach określane są konsekwencje podatkowe i niekiedy karno-skarbowe tych schematów. Kontrole i postępowania podatkowe nie stanowią jednak efektywnego narzędzia do wczesnego wykrywania i reagowania na nieprawidłowości w obszarze prawa podatkowego, gdyż kontrole prowadzone są, z istoty rzeczy, dopiero po zaistnieniu stanu faktycznego.

Obserwacja życia gospodarczego, analizy wyników przeprowadzonych kontroli oraz wydawanych interpretacji indywidualnych z jednej strony oraz konieczność realizacji faktycznej realizacji przepisów obowiązujących aktów prawnych, w tym zasad konstytucyjnych, wskazują na potrzebę wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa obowiązku raportowania schematów podatkowych. Za wprowadzeniem tego obowiązku przemawia w szczególności konieczność ochrony konstytucyjnych zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania, jak również potrzeba ochrony równowagi budżetowej i stabilności finansów publicznych.

Artykuł 84 Konstytucji RP określa zasadę powszechności opodatkowania, będącą wyrazem zasady sprawiedliwości podatkowej. Liczymy, że wprowadzenie MDR wypełni lukę w systemie podatkowym, która powoduje obecnie, że wskazane wartości konstytucyjne nie są w pełni realizowane. Wprowadzenie zasad raportowania powinno zniechęcić podatników do stosowania praktyk polegających na unikaniu opodatkowania przy użyciu schematów podatkowych.

W tym zakresie zauważyć należy, że unikanie opodatkowania stanowi zagrożenie dla wartości konstytucyjnej, jaką jest równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych. Równowaga budżetowa stanowi samoistną wartość konstytucyjną, od której zależy zdolność państwa do działania i wypełniania jego zadań. Konieczność jej ochrony i zachowania wynika z ogółu regulacji zawartych w rozdziale X Konstytucji RP oraz z jej art. 1 stanowiącego, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że różnego rodzaju wartości konstytucyjne powinny być ze sobą harmonijnie godzone, z tym zastrzeżeniem, że akurat te wartości konstytucyjne, którymi są równowaga budżetowa i stabilność finansów publicznych, mają zdecydowanie priorytetowy charakter (zob. wyroki TK z: 26 listopada 2001 r., sygn. K 2/00; 12 grudnia 2012 r., sygn. K 1/12). Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarysowane dotychczas krajowe uwarunkowania wdrożenia MDR korespondują z pracami prowadzonymi w tym zakresie na arenie międzynarodowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unia Europejska, wskazują na potrzebę podjęcia nowych działań i wprowadzenia instrumentów potrzebnych do rozwiązania problemu agresywnego planowania podatkowego z użyciem schematów zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Działania podejmowane w zakresie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych na szczeblu OECD stanowią część większego procesu zmian w prawie podatkowym, który zmierza do ograniczenia nieuczciwych praktyk podatkowych. Działania te podejmowane są w ramach inicjatywy dotyczącej przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting - BEPS). W ramach tych prac OECD wraz z przedstawicielami państw Grupy G2O opublikowała w 2015 r. ostateczną wersję raportu Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report OECD 1 , w którym rekomendowanym działaniem, mającym na celu przeciwdziałanie praktykom nadużyć podatkowych, jest wprowadzenie przez państwa członkowskie zasad obowiązkowego ujawniania informacji o podatkowych schematach optymalizacyjnych.

Z kolei Komisja Europejska uznała, że rozwiązanie problemu unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania stanowi jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej, w ramach dążeń do stworzenia lepiej rozwiniętego i bardziej sprawiedliwego jednolitego rynku. Wystąpiła więc z projektem Dyrektywy Rady DAC6 zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (projekt dyrektywy z dnia 21 czerwca 2017 r. 2 ).

Uznając korzyści dla polskiego systemu podatkowego, płynące z narzędzi mających zwiększyć przepływ informacji na temat potencjalnie agresywnego planowania podatkowego, polska administracja podjęła prace nad wprowadzeniem MDR do krajowego porządku prawnego oraz aktywnie współpracuje na forum UE w celu uzgodnienia tekstu wspominanej dyrektywy. Tym samym Polska powinna znaleźć się wkrótce w grupie państw członkowskich, które wdrożyły rekomendowane przez OECD regulacje MDR.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów pragnie stanowczo podkreślić, że celem projektowanej nowelizacji nie jest uzyskanie jakościowo innych informacji, niż te które mogą zostać zdobyte przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, np. w toku kontroli lub postępowania podatkowego. Celem Ministerstwa jest pozyskanie tych informacji na wcześniejszym etapie niż dotychczas, aby móc szybciej oraz efektywniej reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Ważnym uzupełnieniem niniejszych konsultacji będą odrębne konsultacje dotyczące zawodu doradcy podatkowego i wzmocnienie jego roli jako partnera administracji podatkowej dającego wiarygodną rękojmię przestrzegania przez podatników prawa podatkowego.

III. ZAKRES KONSULTACJI

Konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i podmiotów biorących w nich udział w odniesieniu do poszczególnych elementów konstrukcyjnych obowiązku raportowania schematów podatkowych, w szczególności:

* ustaleń definicyjnych cech schematów podatkowych podlegających raportowaniu,

* określeniu przypadków, w których mimo spełnienia definicji schematu podatkowego, konkretny schemat nie będzie podlegać raportowaniu (progi de minimis),

* określenia kręgu podmiotów, które zobowiązane mają zostać do raportowania schematów podatkowych,

* wskazania momentu, w którym powstawać będzie obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz terminów.

Metryczka dotycząca respondenta, poszczególne pytania oraz uwagi wprowadzające do pytań stanowią załącznik nr 1.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do końca dnia 15 listopada 2017 do zgłoszenia pod adresem e-mail: mdr.konsultacie@mf.gov.pl.

Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi na konsultacje drogą pocztową na adres:

Sekretariat Departamentu Systemu Podatkowego

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska

12 00-916 Warszawa

W przypadku przesyłania odpowiedzi e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, będziemy wdzięczni za dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie na stronie Ministerstwa Finansów w dziale "Działalność" w zakładce "Konsultacje podatkowe" dostępnej pod linkiem http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dziaIalnosc/konsultacie-podatkowe. W ramach publikacji nadesłanych opinii Ministerstwo Finansów zastrzega sobie możliwość publikacji danych podmiotu (jeśli opinia została zgłoszona w imieniu innych podmiotów niż osoby fizyczne, chyba, że podmiot dostarczający opinię zastrzeże sobie prawo do nieujawniania wskazanych treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i/lub jego autorstwa) oraz - w przypadku osób fizycznych - danych statystycznych, które nie będą jednak umożliwiać identyfikację tej osoby.

Jednocześnie wskazać należy, że osoba biorąca udział w konsultacjach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedziach na część pytań zawartych w tzw. metryczce dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji i opublikowania ich wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Osoba to potwierdza również, że ma świadomość celu zbierania tych danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów

Paweł Gruza

(podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 1 - metryczka, pytania oraz uwagi wprowadzające do pytań

Załącznik nr 1

INFORMACJE O OSOBIE OPINIUJĄCEJ

Imię i Nazwisko Adres zamieszkania

Nazwa (firmy) podmiotu, w imieniu którego wypełniany jest dokument konsultacji (jeśli dotyczy).

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody (zaznaczyć właściwe) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12, na potrzeby przeprowadzenia konsultacji podatkowych i opublikowania ich wyników zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia ankiety. Zostałem /am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12 (W przypadku osób fizycznych). T/N

Zastrzegam sobie prawo do nieujawniania wskazanych treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mojego imienia i nazwiska/nazwy. T/N

Zastrzegam sobie prawo do nieujawniania mojego imienia i nazwiska/nazwy. T/N

Prosimy o udzielenie informacji, poprzez zaznaczenie właściwego pola, czy osoba opiniująca:

a)

reprezentuje firmę doradczą (doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, biznesowego lub strategicznego lub inna)? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

b)

reprezentuje firmę z sektora finansowego (bank, ubezpieczyciel, fundusz inwestycyjny, SKOK, inna)? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

c)

reprezentuje podmiot gospodarczy z innego sektora? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

d)

reprezentuje podmiot publiczny (np. administrację skarbową, rządową, samorządową, nadzór finansowy, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, inny)? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

e)

reprezentuje środowisko naukowe? T/N (prosimy o wskazanie jakie środowisko, np. nauk prawnych, ekonomicznych, rachunkowość, inne)

f)

reprezentuje środowisko samorządu gospodarczego lub zawodowego ? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

g)

reprezentuje organizację społeczną (organizacja pracodawców, związki zawodowe, inne) ? T/N (prosimy o wskazanie sektora)

h)

wyraża swoje osobiste poglądy? T/N

i)

wykonuje zawód regulowany? T/N (prosimy o wskazanie zawodu?)

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH PRZEPISÓW

SEKCJA I - DEFINICJA SCHEMATU PODATKOWEGO

W ramach prac Ministerstwa Finansów (dalej: MF) rozważa się, aby raportowaniu podlegały schematy podatkowe rozumiane jako uzgodnienie, które:

1.

spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, lub

2.

posiada szczególną cechę rozpoznawczą.

W tym zakresie konieczne będzie zdefiniowanie pojęć składowych schematu podatkowego. Obecnie rozważane jest, aby takie składowe pojęcia były rozumiane w następujący sposób:

* uzgodnienie: jako czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na obowiązek podatkowy;

* spełnienie kryterium głównej korzyści, gdy na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się praktyką przyjętą w danym rodzaju działalności mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej takiej jak oczekiwana lub wynikającą w związku z wykonaniem uzgodnienia. Stanowić ono będzie cechę rozpoznawczą z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego.

Pytanie nr 1

Czy rozważana obecnie przez MF propozycja kryterium głównej korzyści pozwoli na uzyskanie informacji na temat uzgodnień istotnych z perspektywy celu nowelizacji, a jednocześnie będzie możliwa do zastosowania bez przesądzania, że dane uzgodnienie stanowi bądź nie unikanie opodatkowania?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

* ogólna cecha rozpoznawcza uzgodnienia jako właściwość uzgodnienia nawiązywać będzie do:

1. zobowiązania do zachowania w poufności sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej (klauzula poufności),

Pytanie nr 2

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2. zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania korzyści podatkowej lub jej wysokości (success fee),

Pytanie nr 3

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie-proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. zobowiązania korzystającego z uzgodnienia, że w przypadku wdrożenia uzgodnienia będzie współpracował z podmiotem, który udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci temu podmiotowi wynagrodzenie lub odszkodowanie (klauzula lojalności),

Pytanie nr 4

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. zobowiązania się do zwrotu wynagrodzenia lub jego części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub powstanie w wysokości niższej, niż zakładano (klauzula zwrotu wynagrodzenia),

Pytanie nr 5

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

5. podmiot udostępniający uzgodnienie lub korzystający faktycznie respektują lub zamierzają respektować co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w punktach 1-4 (faktyczne respektowanie klauzul),

Pytanie nr 6

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

6. na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający podmiot udostępniający uzgodnienie lub korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki przewidziane niniejszym rozdziałem, chcieliby, żeby co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w 1-4 było faktycznie respektowane (test hipotetyczny);

Pytanie nr 7

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa ogólna cecha rozpoznawcza stanowi wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Pytanie nr 8

Czy MF powinien rozważyć wprowadzenie innych ogólnych cech rozpoznawczych niż wymienione powyżej, aby uzyskać informacje na temat uzgodnień, które mogą być istotne z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

□ Nie

* szczególna cecha rozpoznawcza nawiązywać będzie do:

1. kwoty podatku, który należałoby pobrać w Polsce (gdyby nie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe),

Pytanie nr 9

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa szczególna cecha stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

2. zaangażowania w uzgodnienie podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub nie mający miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na żadnym terytorium ani w żadnym kraju

Pytanie nr 10

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa szczególna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. wysokości przychodów nierezydentów osiąganych w związku z uzgodnieniem na terytorium Polski,

Pytanie nr 11

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa szczególna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie-proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. różnicy w kwocie podatku do zapłaty, który byłby należny w związku z wykonaniem uzgodnienia od nierezydentów, gdyby byli oni polskimi rezydentami podatkowymi, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w państwie ich rezydencji podatkowej,

Pytanie nr 12

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa szczególna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

5. istotnego wpływu na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Pytanie nr 13

Czy rozważana obecnie przez MF powyższa szczególna cecha rozpoznawcza stanowi dobry wyznacznik, że informacja na temat uzgodnienia może być istotna z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak

□ Nie-proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Pytanie nr 14

Proszę wskazać kwotę, jaka Twoim zdaniem powinna znaleźć zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych sytuacji, składających się na szczególną cechę rozpoznawczą. Odpowiedź może zawierać dodatkowy komentarz osoby biorącej udział w konsultacjach.

W przypadku cechy szczególnej, która dotyczy przypadku, w którym mowa w pkt:

1. próg kwotowy powinien wynosić Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst, kwoty podatku - proszę uzasadnić dlaczego taka wartość

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

3. próg kwotowy powinien wynosić Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst, wysokości przychodów - proszę uzasadnić dlaczego taka wartość

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

4. próg kwotowy powinien wynosić Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst, różnicy w kwocie podatku - proszę uzasadnić dlaczego taka wartość

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

5. próg kwotowy powinien wynosić Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst, wpływu na podatek odroczony - proszę uzasadnić dlaczego taka wartość

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Pytanie nr 15

Czy MF powinien rozważyć wprowadzenie innych szczególnych cech rozpoznawczych niż wymienione powyżej, aby uzyskać informacje na temat uzgodnień, które mogą być istotne z perspektywy celu nowelizacji?

□ Tak - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

□ Nie

Pytanie nr 16

Czy rozważane obecnie przez MF propozycje definicji schematu podatkowego oraz jego poszczególnych części składowych realizować będą cel nowelizacji, tj. dostarczą MF informacji o stosowanych w praktyce schematach postępowania w ramach działań optymalizacji podatkowej?

□ Tak

□ Nie-proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 2 - PRÓG DE MINIMIS

MF rozważa wprowadzenie progu de minimis odnoszących się do pojęcia korzystającego, tak aby nie dotyczyło ono podatników, o niewielkiej skali działalności, dla których obowiązki przewidziane propozycją przepisów stanowiłyby nieproporcjonalnie duże obciążenie administracyjne.

Pytanie nr 17

Czy rozważane obecnie przez MF wprowadzenie progu de minimis do pojęcia korzystającego jest uzasadnione ograniczeniem obowiązków administracyjnych i jednocześnie nie będzie stanowić przeszkody do zrealizowania celu nowelizacji?

□ Tak - proszę wskazać w uzasadnieniu kryterium oraz jego wielkość progową

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

□ Nie

SEKCJA 3 - PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH (1)

W ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu nowelizacji MF rozważa przyjęcie rozwiązania, w którym zobowiązanym do raportowania schematu podatkowego będzie jego promotor (tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub inne jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która opracowuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie w ramach świadczenia usług związanych z opodatkowaniem lub udziela, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porady dotyczących opracowywania, udostępniania lub wdrażania uzgodnienia w zakresie jego aspektów podatkowych). W opinii MF, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, właściwe jest wskazanie w definicji promotora zawodów zaufania publicznego, których zwłaszcza dotyczyć będzie obowiązek raportowania. Obecnie MF rozważa, aby wskazać wprost jako podmiot, który może być uznany za promotora, adwokata, doradcę podatkowego, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom.

Pytanie nr 18

Czy rozważane obecnie przez MF ujęcie w definicji promotora obok kryteriów przedmiotowych także przykładowe wskazanie powyższych zawodów zaufania publicznego będzie w Twojej opinii zasadne i wystarczające dla osiągnięcia celu przepisu, tj. uniknięcia wątpliwości, jakie podmioty zobowiązane są do raportowania schematów podatkowych?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 3 - PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH (2)

W ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu nowelizacji MF rozważa przyjęcie rozwiązania mającego na celu uszczelnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych. W tym celu przewiduje się nałożenie warunkowego obowiązku raportowania na podmioty zobowiązane do wykonania lub przyjmujące wynagrodzenie za wykonanie czynności pozostających w zakresie ich działania w odniesieniu do uzgodnień, także w zakresie jego aspektów innych niż podatkowe. Zgodne z planami obowiązek ten dotyczyć ma biegłego rewidenta, notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową a także ich pracownika, osobę posiadającą kwalifikacje z dziedziny doradztwa inwestycyjnego, bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami lub instrumentami pochodnymi, a także inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą czynności pozostające w zakresie działania tych osób lub posiadającą podobne kwalifikacje, również w przypadku gdy nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Planuje się by obowiązek raportowania schematów podatkowych przez wskazane podmioty powstawał w sytuacji, w której podmioty te nie zostaną poinformowane przez promotora lub korzystającego o wcześniejszym zgłoszeniu przez nich danego schematu podatkowego. Obowiązek taki może być uzasadniony w szczególności, gdy podmiot taki dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności.

Pytanie nr 19

Czy rozważane obecnie przez MF wprowadzenie warunkowego obowiązku raportowania schematów podatkowych przez wskazane podmioty będzie w Twojej opinii zasadne i wystarczające dla zwiększenia szczelności systemu raportowania tych schematów?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 4 - MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATU PODATKOWEGO (1)

Intencją MF jest pozyskiwanie informacji o stosowanych schematach podatkowych na możliwie wczesnym etapie. W ramach prac MF przyjmuje, że termin od którego liczony będzie obowiązek raportowania schematu podatkowego powinien być określony w sposób możliwy do obiektywnego zweryfikowania. W tym zakresie MF roboczo przyjmuje, że obowiązek raportowania schematu podatkowego powinien podlegać realizacji w terminie liczonym od jednego ze zdarzeń, w zależności od tego, które z nich ma miejsce jako pierwsze:

a)

udostępnienia schematu podatkowego (tj. oferowanie przez promotora uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest przekazanie informacji o uzgodnieniu),

b)

przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu przekazania informacji o uzgodnieniu lub zaliczki na poczet takiego przekazania,

c)

przekazywanie korzystającemu przez promotora, w jakiejkolwiek formie, w tym drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście, informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez przedstawianie jego założeń,

d)

dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego,

e)

wyjątkowo, w sytuacji gdy schemat optymalizacyjny jest już wdrażany, a profesjonalny doradca (np. doradca podatkowy, biegły rewident, księgowy, radca prawny czy notariusz) stwierdzi, że schemat nie został dotychczas zgłoszony.

Pytanie nr 20

Czy rozważane obecnie przez MF określenie momentu od którego liczony będzie termin na zaraportowanie schematu podatkowego przez promotora realizować będzie cel regulacji, tj. możliwie szybkiego pozyskania informacji o schemacie podatkowym, przy jednoczesnej możliwości obiektywnej weryfikacji dopełnienia tego terminu?

□ Tak

□ Nie-proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 4 - MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA SCHEMATU PODATKOWEGO (2)

Jak wskazano we wprowadzeniu do poprzedniego pytania, MF roboczo przyjmuje, że obowiązek raportowania schematu podatkowego powinien podlegać realizacji w terminie liczonym od udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Ile dni i dlaczego powinien Twoim zdaniem wynosić termin na dokonanie zgłoszenia schematu podatkowego przez promotora?

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 5 - TAJEMNICA ZAWODOWA

W ocenie Ministerstwa Finansów schemat podatkowy jest rozwiązaniem intelektualnym, który wypracowany jest oparciu o znajomość przepisów prawa podatkowego. Innymi słowy schemat podatkowy - jako efekt rozważań teoretycznych - jest pewnym planem działania, który stworzony może zostać w oderwaniu od konkretnego przypadku, w którym faktycznie zostanie zastosowany.

Optymalizacja podatkowa naraża Skarb Państwa na istotne straty budżetowe i problem jej stosowania musi być traktowany z najwyższą powagą, gdyż zaburza w istotny sposób zdolność finansowania potrzeb publicznych przez państwo. Nakładanie przez państwo podatków i ściąganie dochodów budżetowych jest czynnikiem ściśle powiązanym z suwerennością państwa i z tego powodu powinno podlegać szczególnej ochronie. Czynności związane z planowaniem podatkowym nie są ściśle prywatną sprawą podmiotów gospodarczych, gdyż dotyczą zobowiązań podatkowych, gdzie stroną jest budżet państwa.

Tajemnica zawodowa jest ważnym komponentem wykonywania zawodów regulowanych, lecz zakres stosowania tej tajemnicy może podlegać dyskusji. Istnieją zasady poufności, których złamanie narusza istotę zaufania pomiędzy podmiotem wykonującym zawód regulowany a jego klientem. Do tej sprawy należą wszystkie sprawy osobiste, rodzinne, cywilne, karne, karne skarbowe oraz związane z obroną interesów klienta w postępowaniu administracyjnym, podatkowym czy sądowo-administracyjnym, a także z doradztwem dotyczącym zastanego stanu rzeczy. Nie można jednak traktować jako sprawy prywatnej doradzania podatnikowi w zakresie planowanego nagięcia, czy nawet obejścia przepisów podatkowych, gdzie w grę wchodzi istotny interes finansów publicznych. Zwłaszcza, że już dziś, podatnicy mają obowiązek przekazywania bardzo wielu informacji na temat podstawy opodatkowania.

Ponadto w ramach kontroli skarbowej czy podatkowej organy podatkowe mogą uzyskać bardzo szczegółowe informacje dotyczące podatnika. Alternatywą do uzyskiwania informacji na temat planowanych schematów optymalizacyjnych jest więc nałożenie obowiązku raportowania bezpośrednio na podatnika, a na podmiot profesjonalny obowiązku poinformowania o tym podatnika przy okazji oferowania schematu optymalizacyjnego. Tajemnica zawodowa nie jest chroniona prawnie w odniesieniu do podmiotów nie wykonujących zawodu regulowanego, zatem w przypadku tej grupy zniesienie tajemnicy zawodowej jest bezprzedmiotowe, a obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych, gdzie promotorem schematu jest osoba nie wykonująca zawodu regulowanego może zostać nałożony z uwzględnieniem okoliczności faktycznych.

Intencją MF jest pozyskiwanie informacji o stosowanych schematach podatkowych na możliwie wczesnym etapie, przy jednoczesnym honorowaniu uzasadnionych oczekiwań zawodów zaufania publicznego w zakresie tajemnicy zawodowej przewidzianej w przepisach obowiązującego prawa. Dlatego, w odniesieniu do zawodów zaufania publicznego, dla których w przepisach obowiązującego prawa przewidziano ochronę tajemnicy zawodowej, MF rozważa:

(a)

wprowadzenie obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych z uwzględnieniem danych, które identyfikują podmioty uczestniczące lub mające uczestniczyć w schemacie podatkowym przez podmiot wykonujący zawód zaufania publicznego (podmiot profesjonalny), również w sytuacji, gdy podmiot profesjonalny nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy w tym zakresie, albo

(b)

wprowadzenie obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych z wyłączeniem danych, które identyfikują podmioty uczestniczące lub mające uczestniczyć w schemacie podatkowym przez podmiot wykonujący zawód zaufania publicznego (podmiot profesjonalny), również w sytuacji, gdy podmiot profesjonalny nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy w tym zakresie, albo

(c)

gdy podmiot profesjonalny nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy, wprowadzenie obowiązku raportowania bezpośrednio przez podatnika kupującego lub wdrażającego schemat optymalizacyjny, przy jednoczesnym zobowiązaniu podmiotu profesjonalnego do pisemnego poinformowania klientów o obowiązku przekazania informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podatnika

Pytanie)

nr 21

Czy rozważane obecnie przez MF w stosunku do zawodów zaufania publicznego uwzględnianie w przekazywanej informacji o schemacie podatkowym danych, które identyfikują podmioty uczestniczące lub mające uczestniczyć w tym schemacie podatkowym, również w sytuacji, gdy podmiot profesjonalny nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy w tym zakresie - mechanizm wskazany z literze (a) wprowadzenia do pytania - jest Twoim zdaniem uzasadnione z perspektywy celu projektowanej regulacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Czy rozważane obecnie przez MF w stosunku do zawodów zaufania publicznego wyłączenie z przekazywanej informacji o schemacie podatkowym danych, które identyfikują podmioty uczestniczące lub mające uczestniczyć w tym schemacie podatkowym - mechanizm wskazany z literze (b) wprowadzenia do pytania - jest Twoim zdaniem wystarczające dla właściwego pogodzenia celu projektowanej regulacji z ochroną zaufania do osób wykonujących zawody zaufania publicznego?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Pytanie nr 22

Czy planowane obecnie przez MF przerzucenie obowiązku przekazania organom podatkowym informacji o uczestniczeniu w schemacie podatkowym (w sytuacji, w której nie doszło do zwolnienia osoby wykonującej zawód zaufania publicznego z obowiązku tajemnicy zawodowej) - mechanizm wskazany z literze (c) wprowadzenia do pytania - stanowi Twoim zdaniem właściwe rozwiązanie w celu osiągnięcia zakładanych celów projektowanej regulacji?

□ Tak

□ Nie - proszę wskazać uzasadnienie Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

SEKCJA 6 - INNE KWESTIE

Jeżeli mają Państwo komentarze ogólne lub wychodzące poza zakres przedstawionych wyżej zagadnień, prosimy o przedstawienie swoich komentarzy, uwag i postulatów.

Kliknij tutaj, aby uprowadzić tekst.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl