SP2/N/861-290-866/99 - Nadzór nad egzekucją administracyjną.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 1999 r. Ministerstwo Finansów SP2/N/861-290-866/99 Nadzór nad egzekucją administracyjną.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 1999 r. znak PN 1/2-80/12/99/W-3680/99 w sprawie określenia organu wyższego stopnia nad naczelnikiem urzędu skarbowego, będącym - zgodnie z przepisami art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.) - jednym z organów egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126) dokonano zmiany w art. 19 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.), nie wprowadzono natomiast zmiany w art. 23 § 1, odnoszącym się do organów sprawujących nadzór nad egzekucją administracyjną. Zgodnie z tym przepisem, nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji.

Z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) wynika, że organami wyższego stopnia w stosunku do urzędów skarbowych są izby skarbowe.

Kierując się powyższym oraz brzmieniem art. 17 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organami wyższego stopnia w stosunku do innych organów administracji rządowej (niż wymienione w pkt 1 i 2 - organy gminy, kierownicy rejonowych urzędów rządowej administracji ogólnej) - są odpowiednie organy nadrzędne (...), należy uznać, że organem wyższego stopnia w stosunku do organu egzekucyjnego - naczelnika urzędu skarbowego - jest izba skarbowa.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1999/6/20