SP2-K-861-1309-1787/01, Sposób naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy. -... - OpenLEX

SP2-K-861-1309-1787/01 - Sposób naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 stycznia 2002 r. Ministerstwo Finansów SP2-K-861-1309-1787/01 Sposób naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z pismem z 15 listopada 2001r., nr (...) w sprawie potwierdzenia prawidłowości naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy w konkretnym przypadku, Ministerstwo Finansów zauważa, co następuje:

Z przekazanych przez Izbę informacji wynika, że ustalone po kontroli należne zaliczki na podatek dochodowy za 1995 r. oraz wpłaty dokonane na ich poczet kształtowały się następująco:

Okres (miesiąc)

Należna zaliczka w zł (po kontroli)*

Kwota należnych zaliczek narastająco w zł

Wpłata w zł

Wpłata w zł narastająco

I

-

-

-

-

II

846,20

846,20

846,20

846,20

III

119,30

965,50

119,30

965,50

IV

274,90

1.240,40

274,90

1.240,40

V

-

1.240,40

-

1.240,40

VI

530,80

1.771,20

530,80

1.771,20

VII

1.519,00

3.290,20

1.771,20

VIII

1.921,50

5.211,70

1.771,20

IX

3.204,60

8.416,30

1.771,20

X

4.560,40

12.976,70

1.771,20

XI

197,20

13.173,90

1.771,20

XII

197,20

13.371,10

1.771,20

* Bez uwzględnienia wpłat dokonanych na poczet wcześniejszych zaliczek.

Ponadto podatnik, zgodnie z własnymi wyliczeniami podatku, 30 kwietnia 1996 r. wpłacił 182 zł, a następnie uznając częściowo wynik kontroli, 13 stycznia 1999 r. wpłacił 2.146,20 zł. Łącznie dokonane przez podatnika wpłaty na poczet zaliczek i podatku należnego wyniosły 4.099,40 zł. W wyniku kontroli podatek należny za 1995 r. określono w kwocie 7.326,70 zł.

W przedstawionym stanie faktycznym podatek należny za 1995 r., określony decyzją wydaną 3 sierpnia 2001 r., wyniósł ogółem 7.326,70 zł i z uwagi na to, że powstał w zaliczkach, podlega uregulowaniu w terminach:

1. 846,20 zł w terminie do 20 marca 1995 r.,

2. 119,30 zł w terminie do 20 kwietnia 1995 r.,

3. 274,90 zł w terminie do 20 maja 1995 r.,

4. 530,80 zł w terminie do 20 lipca 1995 r.,

5. 1.519,00 zł w terminie do 20 sierpnia 1995 r.

6. 1.921,50 zł w terminie do 20 września 1995 r.,

7. 2.115,00 zł w terminie do 20 października 1995 r.

(7.326,70 zł - 5.211,70 zł = 2.115,00 zł).

Z analizy dokonanych przez podatnika wpłat wynika, że podatek wykazany w poz. 1- 4 został uregulowany w terminie. Pozostałe wpłaty zostały dokonane po terminie, w związku z czym należy je uznać za zaległości podatkowe. Z uwagi na to, że zaległości dotyczyły podatku powstającego z mocy prawa, istniały one już w dacie terminu płatności podatku powstałego w zaliczce.

Jeżeli organ podatkowy nie kwestionuje wysokości deklarowanych przez podatnika zobowiązań, jest zobligowany do stosowania przy rozliczaniu dokonywanych przez podatnika wpłat zasad wyrażonych w art. 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w pełnym zakresie, a więc również wskazań podatnika, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

Weryfikacja w decyzji deklarowanego przez podatnika podatku powoduje, że składane przez podatnika deklaracje i zeznania podatkowe przestają być podstawą do określenia i poboru należnego podatku. W takiej sytuacji bowiem, zgodnie z art. 21 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej, kwota zadeklarowanego przez podatnika podatku przestaje być kwotą do zapłaty. Tym samym przestają być wiążące wskazania podatnika dotyczące tytułu zobowiązania, na poczet którego dokonywał zapłaty. Wymaga podkreślenia, że przyjęcie odmiennego rozwiązania prowadziłoby do powstania sytuacji, w których organ podatkowy byłby związany wskazaniem podatnika dotyczącym zaliczenia wpłaty na poczet zobowiązania, które organ podatkowy w decyzji wymiarowej uznał za nieistniejące.

W świetle powyższego w analizowanym przykładzie należy dokonać ponownego rozliczenia wpłat na poczet zaliczek i podatku należnego z uwzględnieniem zweryfikowanych przez organ podatkowy kwot zobowiązań. Rozliczenia wpłaconych przez podatnika kwot dokonuje się zaliczając je na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę, począwszy od zaległości o najwcześniejszym terminie płatności.

W analizowanym przykładzie należy zatem kwotę 182 zł zaliczyć na poczet zaległości wykazanej w poz. 5 na należność główną i odsetki za zwłokę z uwzględnieniem opóźnienia w jej zapłacie (termin płatności przypadał na 20 sierpnia 1995 r., natomiast wpłaty dokonano 30 kwietnia 1996 r.). W rezultacie na należność główną przypada 132,80 zł, a na odsetki za zwłokę - 49,20 zł. Zaległość podatkowa wynosi natomiast 1.386,20 zł. Na poczet tej zaległości należy zaliczyć następnie wpłatę wynoszącą 2.146,20 zł (również z uwzględnieniem opóźnienia w jej zapłacie, bowiem termin płatności przypadał na 20 sierpnia 1995 r., a wpłaty dokonano 13 stycznia 1999 r.). Z rozliczenia tej kwoty na należność główną przypada 783,70 zł, a na odsetki za zwłokę - 1.362,50 zł.

Zaległość w podatku wykazanym w poz. 5 wynosi ostatecznie 602,50 zł.

Ostatecznie na zaległość w podatku należnym za 1995 r. składa się:

1) kwota 602,50 zł z terminem płatności 20 sierpnia 1995 r.,

2) kwota 1.921,50 zł z terminem płatności 20 września 1995 r.,

3) kwota 2.115,00 zł z terminem płatności 20 października 1995 r.

Odsetki od powyższych kwot naliczone do dnia wydania decyzji wynoszą:

1) od kwoty wymienionej w poz. 1 - 1.666,30 zł,

2) od kwoty wymienionej w poz. 2 - 5.222,40 zł,

3) od kwoty wymienionej w poz. 3 - 5.653,10 zł.

Ponadto w analizowanym przypadku podatnik nie uregulował zaliczek, od których należne są odsetki za zwłokę. Odsetki te do dnia wydania decyzji wynoszą:

1) od zaliczki za wrzesień (od kwoty: 3.204,60 zł -2.115,00 zł = 1.283,10 zł) - 3.429,60 zł,

2) od zaliczki za październik - 11.977,30 zł,

3) od zaliczek za listopad i grudzień - 1.018,10 zł.

Łącznie odsetki za zwłokę naliczone do dnia wydania decyzji wynoszą:

1.663,30 zł + 5.222,40 zł + 5.653,10 zł + 3.429,60 zł + 11.977,30 zł + 1.018,10 zł = 28.966,80 zł.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2002/2/25