Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 września 2003 r.
Ministerstwo Finansów
SP2-726/841-654/1297/03/AK
Przejęcie na własność

W związku z wystąpieniem z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie ponoszenia wydatków związanych z przejmowaniem pojazdów samochodowych na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) Ministerstwo Finansów informuje, co następuje.

Stosownie do postanowień zawartych w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 50, poz. 449), wydatki związane z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa pokrywa się z kwot uzyskanych ze sprzedaży tych ruchomości. Wydatki te, w części przekraczającej kwotę uzyskaną ze sprzedaży, pokrywa się z budżetu państwa. Rozporządzenie nie wskazuje przy tym, że wydatki te mają być w całości ponoszone przez organy likwidacyjne. Zatem uzasadnione jest przyjęcie, że koszty przechowywania ruchomości do czasu przekazania akt pozwalających na dokonanie likwidacji w trybie określonych przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.) winny obciążać Policję, Prokuraturę lub inne organy decydujące o koszcie i okresie deponowania tych ruchomości. W związku z powyższym urzędy skarbowe będące organami likwidacyjnymi będą pokrywać koszty deponowania ruchomości wyłącznie od dnia otrzymania akt lub informacji pozwalających na prowadzenie postępowania likwidacyjnego. Stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie zostało przedstawione Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Sprawiedliwości.

Opublikowano: LEX nr 7019