SP2-27/033-3/68/03/AK, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych - hipoteka przymusowa. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Finansów - OpenLEX

SP2-27/033-3/68/03/AK - Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych - hipoteka przymusowa.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2004 r. Ministerstwo Finansów SP2-27/033-3/68/03/AK Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych - hipoteka przymusowa.

W związku z emitowanym z systemu EGAPOLTAX wzorem wniosku o wpis hipoteki przymusowej Ministerstwo Finansów zauważa, iż wzór ten nie jest dostosowany do obowiązujących przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a zatem nie może być stosowany. Przede wszystkim należy wskazać, że z uwagi na szczególne uregulowania dotyczące odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania podatkowe zasadne jest stosowanie różnych rodzajów druków, zawierających poniższe treści.

1) w przypadku, w którym współwłaścicielami nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej są małżonkowie, a dołączone do wniosku dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki, o których mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, dotyczą tylko jednego z nich:

Na podstawie art. 35 § 3 w związku z art. 34 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wnosi o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej nr .......... prowadzonej w celu ustalenia stanu prawnego ..........1), celem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu .......... w kwocie .......... wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania.

Z działu II ww. księgi wieczystej wynika, że ........1) stanowi majątek wspólny małżonków. W związku z tym mają zastosowanie przepisy art. 29 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi odpowiedzialność majątkowa osób pozostających w związku małżeńskim obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, chyba że przed powstaniem zobowiązań nastąpiło ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej małżonków. W przedmiotowej sprawie:

- nie nastąpiło ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej małżonków2),

- ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej małżonków nastąpiło po powstaniu powyższych zobowiązań2),

co potwierdza dołączone do wniosku oświadczenie z dnia ...........

Do wniosku dołącza się również dokument stanowiący podstawę do dokonania wpisu, o której mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. ..........3) z dnia .......... nr ........... W związku z powyższym wpis hipoteki przymusowej jest w pełni uzasadniony.

1) wpisać odpowiednio:

- nieruchomość,

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

2) niepotrzebne skreślić.

3) wpisać odpowiednio:

- decyzję,

- tytuł wykonawczy,

- zarządzenie zabezpieczenia.

Do wniosku niezbędne jest dołączenie dokumentów potwierdzających, że spełnione zostały warunki do dokonania wpisu hipoteki. Jeżeli zabezpieczenia dokonuje się na podstawie tytułu wykonawczego lub zarządzenia zabezpieczenia, to takim dokumentem może być oświadczenie zobowiązanego uzyskane na podstawie art. 36 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zawierające informacje pozwalające na stwierdzenie, że przepisy art. 29 ustawy - Ordynacja podatkowa nie stanowią przeszkody do dokonania zabezpieczenia. Jeżeli natomiast zabezpieczenia dokonuje się na podstawie decyzji, o której mowa w art. 35 § 2 Ordynacji podatkowej, to wówczas dokumentem takim może być analogiczne oświadczenie uzyskane na podstawie art. 39 § 1 tej ustawy.

2) w przypadku gdy dołączone do wniosku dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki, o których mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, dotyczą jedynego właściciela nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej:

Na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wnosi o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej nr .......... prowadzonej w celu ustalenia stanu prawnego .......... 1), celem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu .......... w kwocie .......... wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania.

Z działu II ww. księgi wieczystej wynika, że jedynym właścicielem .......... 1) jest zobowiązany.

Do wniosku dołącza się dokument stanowiący podstawę do dokonania wpisu, o której mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. ......... 2) z dnia .......... nr ........... W związku z powyższym wpis hipoteki przymusowej jest w pełni uzasadniony.

1) wpisać odpowiednio:

- nieruchomość,

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

2) wpisać odpowiednio:

- decyzję,

- tytuł wykonawczy,

- zarządzenie zabezpieczenia.

3) w przypadku gdy dołączone do wniosku dokumenty stanowiące podstawę wpisu hipoteki, o których mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, dotyczą wszystkich współwłaścicieli (w tym współmałżonków) nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej:

Na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego wnosi o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej nr .......... prowadzonej w celu ustalenia stanu prawnego .......... 1), celem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu .......... w kwocie .......... wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania.

Z działu II ww. księgi wieczystej wynika, że ..........

1) stanowi majątek wspólny ..........2).

Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu, o której mowa w art. 35 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. .......... 3) z dnia .......... nr ........... W związku z tym, iż z dokumentów tych wynika, że za zabezpieczane zobowiązania podatkowe ponoszą odpowiedzialność wszyscy współwłaściciele .......... 1), wpis hipoteki przymusowej jest w pełni uzasadniony.

1) wpisać odpowiednio:

- nieruchomość,

- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

2) wymienić wszystkich współwłaścicieli.

3) wpisać odpowiednio:

- decyzje,

- tytuły wykonawcze lub tytuł wykonawczy (jeżeli został wystawiony na oboje małżonków, stosownie do art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),

- zarządzenia zabezpieczenia

dotyczące każdego ze współwłaścicieli.

Jeżeli przedmiotem hipoteki jest prawo użytkowania wieczystego, część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział podatnika lub wierzytelność zabezpieczona hipoteką, należy we wniosku wskazać ten przedmiot, np. "Przedmiotem wniosku jest zabezpieczenie powyższych należności na użytkowaniu wieczystym nieruchomości."

Jednocześnie należy zauważyć, że we wniosku o wpis hipoteki przymusowej wartość przedmiotu sprawy należałoby określić w następujący sposób:

- należność główna .......... zł,

- odsetki za zwłokę naliczone na dzień wystąpienia z wnioskiem .......... zł (naliczane dalej do dnia zapłaty należności głównej),

- koszty postępowania należne w dniu wystąpienia z wnioskiem .......... zł.

Ponadto w lewym górnym rogu wniosku powinna znajdować się pieczęć nagłówkowa organu wystawiającego wniosek, a wniosek powinien być podpisany z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2005/2/29