SP1/G-861-293-2702/99 - Zasady wpisywania ustawowego prawa zastawu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do rejestru zastawów skarbowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2000 r. Ministerstwo Finansów SP1/G-861-293-2702/99 Zasady wpisywania ustawowego prawa zastawu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do rejestru zastawów skarbowych.

Nawiązując do pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. nr SP 1/G-861-156-1954/99 w sprawie zakresu stosowania do ustawowego prawa zastawu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), regulujących instytucję zastawu skarbowego, uprzejmie informuję, co następuje:

W dniu 23 grudnia 1999 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z dnia 13 września 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) dodająca m.in. art. 27a w następującym brzmieniu: "Zastaw, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do rejestru zastawów skarbowych prowadzonego na podstawie art. 43 ustawy - Ordynacja podatkowa". Tym samym jednoznacznie rozstrzyga się, że zastaw z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne podlega wpisaniu do rejestru zastawów skarbowych.

W związku ze zmianą stanu prawnego traci swoją aktualność wspomniane na wstępie pismo wyjaśniające ten problem na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów.

Przypominam jednocześnie, iż na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do ustawowego prawa zastawu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczące zastawu skarbowego. Dokonując wpisu do rejestru zastawów skarbowych należy zatem od wnioskującej o wpis jednostki organizacyjnej ZUS w szczególności wymagać:

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem fotokopii doręczonej decyzji wymierzającej składki na ubezpieczenie społeczne,

- precyzyjnego spisu ruchomości i praw zbywalnych dłużnika będących przedmiotem ustawowego prawa zastawu.

W razie braków formalnych wniosku o wpis należy pisemnie wezwać jednostkę organizacyjną ZUS do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie odmówić w formie decyzji wpisania ustawowego prawa zastawu do prowadzonego rejestru.

Ponadto do wpisów ustawowego prawa zastawu odpowiednie zastosowanie mają przepisy rozdziału 3 "Rejestr zastawów skarbowych" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 162, poz. 1124 ze zm.). Rejestr zastawów skarbowych prowadzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia w rubryce "podstawa ustanowienia zastawu" powinien więc odpowiednio zawierać oznaczenie "ZUS" oraz datę i numer decyzji w przedmiocie wymiaru składek.

Jednostce organizacyjnej ZUS należy każdorazowo pisemnie potwierdzić dokonanie oraz wykreślenie wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Natomiast na żądanie jednostki organizacyjnej ZUS należy wydać wypis z rejestru zastawów skarbowych, który stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydawany jest na wniosek ZUS nieodpłatnie.

Zauważam, iż uprawnionym do wnioskowania o wykreślenie wpisu jest wierzyciel - jednostka organizacyjna ZUS. Niezbędne jest zatem nawiązanie ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi ZUS w przedmiocie aktualizacji dokonanych wpisów.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2000/1/13