Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 kwietnia 2003 r.
Zwrot nadpłaty w gotówce.
Ministerstwo Finansów
SP1/8012-206/684/03/ES

W ostatnim okresie do Ministerstwa Finansów napływają sygnały, iż podatnicy pozbawieni są możliwości realizowania wpłat i wypłat gotówkowych w kasach niektórych urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów przypomina, że stosownie do zarządzenia nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. M.F. z 1996 r. Nr 25, poz. 135 ze zm.) - w urzędach skarbowych, a w szczególności § 1 ust. 4, § 2 pkt 6 i § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do powyższego zarządzenia - w urzędzie skarbowym powinno funkcjonować stanowisko rachunkowo-kasowe z następującym zakresem działania:

- przyjmowanie wpłat gotówkowych,

- potwierdzanie zgodności wpłat gotówkowych z zobowiązaniem podatkowym,

- dokonywanie zwrotów nadpłat,

- sprzedaż znaków opłaty skarbowej.

Zasady funkcjonowania kas w urzędach skarbowych - dokumentowania dokonywanych operacji kasowych (wpłat i wypłat) oraz ich ewidencji księgowej określają przepisy § 5-8, 16 ust. 1 pkt 1 oraz 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i niepodatkowych należności budżetowych przez urzędy skarbowe jako organy podatkowe (Dz. U. Nr 77, poz. 876 ze zm.).

Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z art. 77b Ordynacji podatkowej podatnik nieprowadzący ksiąg rachunkowych lub podatkowych ma prawo do wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku między bezgotówkową a gotówkową.

Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może natomiast zrealizować zależnie od możliwości organizacyjnych, w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego, a także w kasie banku lub innej instytucji, z którą urząd skarbowy zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej. Jeżeli podatnik, przed dokonaniem zwrotu nadpłaty, wybierze formę zwrotu gotówką w kasie, to wybór ten powinien być respektowany.

Jednocześnie przypomina się, iż zaniechanie przez urząd skarbowy wykonywania funkcji kasowych na rzecz podatnika, poprzez niezorganizowanie kasy, nie znajduje podstaw w obecnym stanie prawnym, zwłaszcza wobec obowiązku wynikającego z art. 77b § 3 Ordynacji podatkowej, tj. zwrotu drobnych nadpłat nieprzekraczających kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym wyłącznie w kasie.

O obowiązku zapewnienia obsługi kasowej, podczas akcji rozliczania rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r., przypomniał Minister Finansów w piśmie okólnym z 19 grudnia 2002 r. (OS-4-8201-1/2002/5109).

Wobec powyższego Ministerstwo Finansów prosi panie i panów dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych o zapewnienie stosowania się przez podległe urzędy skarbowe do przepisów prawnych i wytycznych Ministerstwa Finansów, a także informowanie podatników o wszystkich formach zwrotu nadpłaty, tj. na rachunek bankowy, przekazem pocztowym lub w kasie, aby umożliwić im dokonanie wyboru odpowiedniej formy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2003/3/17