Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 czerwca 2004 r.
Wpłaty na utworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz odtworzeniowy, a odliczenia z tytułu wydatków na remont i modernizację.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
SL-B/415/25/2004

Pytanie podatnika

Czy podatnik, który jest właścicielem lokalu mieszkalnego oraz współwłaścicielem części wspólnych budynku i gruntu może, w ramach odliczeń z tytułu wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, wykazać wydatki ponoszone tytułem wpłat na utworzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową fundusz odtworzeniowy dla kotłowni gazowej będącej własnością Spółdzielni?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Natomiast z treści art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. wynika, iż podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem wnoszone przez podatnika wpłaty na fundusz odtworzeniowy dla kotłowni gazowej będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, stanowiące jeden z elementów kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na produkcję dostarczanego ciepła, nie stanowią wydatków podlegających odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w powyższym artykule.

Informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl