SKO/Cz/413/702/07, Retencjonista nieruchomości Skarbu Państwa jako podatnik podatku od nieruchomości. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

SKO/Cz/413/702/07 - Retencjonista nieruchomości Skarbu Państwa jako podatnik podatku od nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie SKO/Cz/413/702/07 Retencjonista nieruchomości Skarbu Państwa jako podatnik podatku od nieruchomości.

DECYZJA

Na podstawie art. 248 § 2 pkt 2 i § 3, art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r., Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 143 poz. 1031, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635), art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pp. Urszuli i Zbigniewa G o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie SKO/Ke/413/2984/05 z dnia 16 listopada 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Myślibórz FB.3110/165/04 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r.

orzeka

odmawia stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie SKO/Ke/413/2984/05 z dnia 16 listopada 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Myślibórz FB 3110/165/04 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r.

UZASADNIENIE

Decyzją SKO/Ke/413/2984/05 z dnia 16 listopada 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy Myślibórz FB.3110/165/04 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r. W uzasadnieniu stwierdziło, że strony nabyły prawo wieczystego użytkowania gruntów położonych w M przy ul. M oraz prawo własności posadowionych na tych gruntach budynków i budowli. Umowa ta została unieważniona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I ACa 925/98 z dnia 21 kwietnia 1999 r. Pomimo ustalenia nieważności ww. umowy, strony do chwili wydania decyzji SKO/Ke/413/2984/05 nie wydały przedmiotowej nieruchomości jej właścicielowi, którego reprezentuje Starosta Myśliborski. Skoro zatem strony bez tytułu prawnego władały ww. nieruchomością, zatem na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ciążył na nich obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości.

Wnioskiem z dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu 16 stycznia 2007 r.) podatnicy wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zażalenie na postanowienie Burmistrza Gminy Myślibórz FB-P.3110/462/2006 z dnia 5 stycznia 2007 r. oraz o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych Kolegium oznaczonych SKO/Cz/413/4468/05, SKO/Cz/413/4469/05, SKO/Cz/413/4470/05. SKO/Cz/413/4471/05, SKO/Ke/413/2981/05. SKO/Ke/413/2982/05, SKO/Ke/413/2983/05 oraz SKO/Ke/413/2984/05. W uzasadnieniu podnieśli, że ww. postanowienie nie rozstrzygnęło kwestii "czy osoba będąca retencjonistą nieruchomości Skarbu Państwa jest zobowiązana do świadczenia podatku od nieruchomości?". W ocenie podatników, ponieważ pojęcie "retencjonisty" nie występuje w zbiorze podmiotów ustawowo zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości, zatem ww. postanowienie i decyzje Kolegium zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zważyło i ustaliło co następuje:

Zgodnie z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

*

dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

*

decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

*

decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu,

*

strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

*

wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,

*

decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

*

decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,

*

została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny,

*

ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji,

*

wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji,

*

orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji. Należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniała żadna z ww. przesłanek, zatem brak jest podstaw do wznowienia postępowania zakończonego decyzją SKO/Ke/413/2984/05 z dnia 16 listopada 2005 r.

Stosownie do art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:

1.

Została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.

2.

Została wydana bez podstawy prawnej.

3.

Została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

4.

Dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

5.

Została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie.

6.

Była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały.

7.

Zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,

8.

W razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Z treści pisma z dnia 16 stycznia 2007 r. wynika, że podatnicy zarzucają Kolegium, iż wydało decyzję SKO/Ke/413/2984/05 z rażącym naruszeniem prawa. Nie ulega zatem wątpliwości, że ww. pismo powinno być traktowane jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w trybie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego.

Skoro podatnicy byli w 2004 r. posiadaczami bez tytułu prawnego gruntów należących do Skarbu Państwa oraz związanych z tymi gruntami budynków i budowli, zatem nie ulega wątpliwości, że byli zobowiązani do uiszczenia podatku od nieruchomości za cały okres bezumownego posiadania. Odpowiadając bowiem wprost na pytanie postawione przez strony we wniosku z dnia 16 stycznia 2007 r. należy stwierdzić, że obowiązek w podatku od nieruchomości dotyczy oprócz innych grup posiadaczy samoistnych także retencjonistów władających faktycznie gruntem Skarbu Państwa.

Powyższe wyjaśnienia zostały również zawarte w treści decyzji SKO/Ke/413/2984/05 z dnia 16 listopada 2005 r. Natomiast strony jako wyłączną przesłankę stwierdzenia nieważności ww. decyzji podniosły brak udzielenia odpowiedzi na pytanie "czy osoba będąca retencjonistą nieruchomości Skarbu Państwa jest zobowiązana do świadczenia podatku od nieruchomości?" Należy zatem stwierdzić, że podniesione przez strony argumenty, jako mijające się z prawdą, nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ww. decyzji Kolegium.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl