Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 października 2003 r.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
SKn 022-19/6/2003

W związku z wątpliwościami w sprawie sposobu dokumentowania dochodu z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu źródła dochodu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przyjmowanego do celów ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z budżetu państwa, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uprawnienia do zasiłku rodzinnego i wychowawczego ustala się na podstawie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz na podstawie innych zaświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia tego prawa. Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do tych zasiłków oraz szczegółowych zasad i trybu ich wypłaty (Dz. U. z 2002 r. Nr 47, poz. 442) dochody z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu źródła dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumentuje się zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego. Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 z późn. zm.) przepisy te mają odpowiednie zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Niejednokrotnie zdarza się, że w pierwszym kalendarzowym miesiącu prowadzenie działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych uprawniony lub członek jego rodziny prowadzący tę działalność nie osiągnął dochodu powodującego, zgodnie z przepisami podatkowymi, obowiązek zapłacenia podatku. Wówczas osoba ta nie ma także obowiązku złożenia deklaracji podatkowej PIT-5. W takich przypadkach urzędy skarbowe często odmawiają wydania żądanego przez podatnika zaświadczenia, nie dysponując danymi, które mogłyby stanowić podstawę jego wystawienia.

W celu uniknięcia niekorzystnej sytuacji dla osób zainteresowanych, po ponownej konsultacji z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ustalam następujący sposób postępowania w tym zakresie.

W przypadku gdy osoba prowadząca działalność pozarolniczą opodatkowaną na zasadach ogólnych nie osiągnęła dochodu powodującego obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokość dochodu z pierwszego kalendarzowego miesiąca prowadzenia działalności pozarolniczej powinna być udokumentowana w formie oświadczenia osoby występującej o zasiłek rodzinny, wychowawczy lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ponadto fakt niezłożenia za dany miesiąc deklaracji podatkowej PIT-5 powinien być potwierdzony zaświadczeniem urzędu skarbowego. W przedstawionym zakresie traci ważność zapis pkt 2 pisma ZUS z dnia 28 maja 2002 r. znak: SKb-077-17/2002.

Opublikowano: G.Urzędowa 2004/1/4