undefinedSkładka zdrowotna od chorujących przedsiębiorców.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Składka zdrowotna od chorujących przedsiębiorców.

stan prawny aktualny na dzień 31 grudnia 2006 r.

6 maja 2003 r. Ministerstwo Zdrowia wydało interpretację, z której wynika, że przedsiębiorca indywidualnie prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do odprowadzenia za siebie pełnej składki na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące (nie niższą niż 142,35 zł na miesiąc), nawet jeżeli w którymś miesiącu chorował i nie wykonywał działalności gospodarczej.

Interpretacja ta różni się od stanowiska Ministerstwa Zdrowia zajętego w tej sprawie, wyrażonego w piśmie z dnia 28 marca 2003 r. z którego wynikało, że składka zdrowotna ulega w takiej sytuacji proporcjonalnemu obniżeniu.

W obecnej sytuacji chorującym przedsiębiorcom pozostaje opłacać tą składkę z pobieranego zasiłku chorobowego, a ci, którzy składkę podzielili, muszą teraz skorygować deklarację za kwiecień i dopłacić różnicę.

W odpowiedzi na pismo (...) dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą w przypadku pobierania zasiłku z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego w okresie trwania ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiednio przez cały miesiąc lub jego część, uprzejmie informuję:

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391), zwanej dalej ustawą o NFZ, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub osoby z nimi współpracujące. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego tych osób, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o NFZ, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ubezpieczeniach społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące działalność pozarolniczą od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Stosownie do art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Zatem czas objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych tych osób, jak i tym samym ubezpieczeniem zdrowotnym, będzie tożsamy z czasem prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej lub inne przepisy szczególne. Podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 7 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), może nastąpić po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Znaczenie prawne dla określenia okresu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności pozarolniczej ma więc moment rejestracji i zakończenia prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, a nie faktyczne zaprzestanie jej wykonywania, np. wskutek choroby przedsiębiorcy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w okresie prowadzenia działalności pozarolniczej osoba objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu jest obowiązana do opłacania składki za ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie o NFZ. Zarówno w przypadku, gdy osoba ta przebywa na zasiłku chorobowym czy wypadkowym przez cały miesiąc bądź jego część, jak też gdy rozpoczęcie działalności pozarolniczej nastąpiło w trakcie miesiąca, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być odprowadzana w pełnej wysokości. Przepis art. 21 ust. 2 ustawy o NFZ stanowi bowiem jednoznacznie, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, zatem w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe proporcjonalne opłacanie tej składki.

Opublikowano: www.zus.gov.pl