Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 lutego 2009 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
SK/06-296/09
Współwłasność 1 hektara przeliczeniowego.

Przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) stosuje się do rolników - pełnoletnich osób fizycznych, które osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także do osób, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia.

Jeżeli własność lub dzierżawa gruntów zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, przysługuje kilku osobom, lub jeżeli obowiązek podatkowy (podatku rolnego lub od dochodu z działów specjalnych) ciąży na kilku osobach, domniemywa się, że każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej. Zgłaszając się do ubezpieczenia społecznego rolników, osoba zainteresowana jest zobowiązana udokumentować (lub wzruszyć domniemanie), że prowadzi działalność rolniczą i jednocześnie spełnia inne warunki, decydujące o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w trybie wskazanej ustawy.

Reasumując, jeśli gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha stanowi współwłasność kilku osób i każda z nich uczestniczy w prowadzeniu tego gospodarstwa, a ponadto nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to zachodzi domniemanie, że osoby te obejmuje obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Opublikowano: www.rp.pl