Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 lutego 2005 r.
Opodatkowanie wypłaty dywidendy.
Izba Skarbowa w Białymstoku
SIP-197/BZ/05

Pytanie podatnika

Czy wypłata wspólnikom likwidowanej spółki podzielonego majątku jest wypłatą dywidendy? Jakie obowiązki podatkowe ciążą na płatniku z tytułu wypłaty dywidendy?

Odpowiedź

Po przeanalizowaniu zapytania z dnia 29 listopada 2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r. dokonuje zmiany udzielonej informacji Spółce z o.o. xxxxx przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku pismem z dnia 29 grudnia 2004 r. nr PR II/423-119/AT/04 w części dot. błędnego określenia przepisu prawnego w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych jest "art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych" a powinno być art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz płatnika "jest art. 41 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o pdf", a powinno być art. 41 ust. 4.

W świetle art. 286 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych- (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inne zasady podziału.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów są min. kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c w/w ustawy uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych w myśl przepisów art. 24 ust. 5 ustawy jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Od tych dochodów zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania - art. 30a ust. 6 ustawy). Osoby prawne wypłacające wspólnikom dywidendy z mocy przepisów art. 41 ust. 4 ustawy zobowiązane są jako płatnicy do poboru wyżej wymienionego zryczałtowanego podatku dochodowego. Pobrane kwoty podatku zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy przekazują w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca swojej siedziby wraz z deklaracją sporządzoną według ustalonego wzoru - PIT 8A.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl