SD/415-26/06 - Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od 1 maja 2004 r. na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, które odliczono od podatku w zeznaniu podatkowym za 2004 r.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 czerwca 2006 r. Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce SD/415-26/06 Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od 1 maja 2004 r. na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, które odliczono od podatku w zeznaniu podatkowym za 2004 r.

Pytanie podatnika

Czy przysługuje zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od 1 maja 2004 roku na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, które odliczono od podatku w zeznaniu podatkowym za 2004 rok?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawcy w maju 2004 r. zakupili lokal mieszkalny na rynku wtórnym od osoby fizycznej, który sfinansowano kredytem z banku. Po przeprowadzeniu remontu jest to samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Wydatki na remont i modernizację ww. mieszkania odliczono od podatku w zeznaniu podatkowym za 2004 r.

Zdaniem Podatników mogą Oni ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od 1 maja 2004 r.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468), osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych m. in. w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Prawo do zwrotu, o którym mowa wyżej, przysługuje wyłącznie tym osobom fizycznym, które:

- dysponują tytułem prawnym do tego lokalu - w przypadku remontu lokalu mieszkalnego,

- dokonały w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zakupu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. 22%, a ponadto

- będąc podatnikami podatku od towarów i usług, materiały budowlane kupiły w innym celu niż wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

- poniesione wydatki mają udokumentowne fakturą VAT, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawioną dla osoby fizycznej.

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%, zawiera załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 r. nr 1, poz. 1. Ponadto wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy. Wykonane prace w ramach remontu muszą mieścić się w tym wykazie. W przeciwnym wypadku, zwrot VAT nie będzie przysługiwał.

Zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek ten zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków;

2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

3) rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;

4) rok rozpoczęcia inwestycji;

5) wykaz faktur oraz wartości poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;

6) kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;

7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;

8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku - wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana wpłata;

9) podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku, gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, obojga małżonków.

Do ww. wniosku należy załączyć kopię:

- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7;

- faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Termin do złożenia ww. wniosku określono w art. 5 ust. 3 i art. 11:

- po zakończeniu inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo

- raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

- a w przypadku inwestycji zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, termin ten liczy się od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1.01.2006 r.).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest faktura VAT wystawiona dla osoby fizycznej. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m. in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę oraz czy - z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych - korzystano w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 4-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r.). Ponadto wysokość limitu uzależniona jest od ceny 1 m2; powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym osoba fizyczna składa wniosek.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Na podstawie złożonego wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia ww. decyzji: w kasie urzędu skarbowego, lub za pośrednictwem poczty, lub za pośrednictwem banku

W przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zatem stanowisko Państwa co do możliwości wystąpienia o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w związku z przeprowadzonym remontem lokalu mieszkalnego zakupionego na rynku wtórnym jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl