undefinedRozliczenie nadwyżki masy lub ilości odpadów przekraczających wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów w 2013 r.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo Ministerstwo Środowiska Rozliczenie nadwyżki masy lub ilości odpadów przekraczających wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów w 2013 r.

USTAWA Z DNIA 11 MAJA 2001 R. O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ (DZ. U. NR 63, POZ. 639)

Rozliczenie w 2014 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów w 2013 r.

Artykuł 209 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) uchylił art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepis art. 209 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozumieć zatem należy, iż ustawodawca przewidział przepis przejściowy dotyczący możliwości rozliczania masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającą roczny poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, iż możliwość taka została ograniczona terminem 1 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od 1 stycznia 2014 r. nie będzie obowiązywał przepis art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w związku z czym w 2014 r. przedsiębiorca lub organizacja odzysku nie będą mogli rozliczyć osiągniętej w 2013 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów.

Opublikowano: www.mos.gov.pl