RO-XV/415/SD-150/52/US/07 - Czy otrzymanie od teściowej darowizny pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 marca 2007 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku RO-XV/415/SD-150/52/US/07 Czy otrzymanie od teściowej darowizny pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2007 r. stwierdza, że otrzymanie od teściowej darowizny pieniężnej nie podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie przedmiotowych środków pieniężnych podlega opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 lutego 2007 r., uzupełnionym dnia 06 marca 2007 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Wraz z mężem dokonała Pani zakupu domu, jednakże przed jego kupnem otrzymaliście Państwo od matki męża tytułem darowizny kwotę 40.000 zł na poczet zakupu ww. nieruchomości. Teściowa pod hipotekę Pani domu zaciągnęła kredyt w wysokości 40.000 zł, gdyż posiadała zdolność kredytową. Warunkiem banku aby przelać pieniądze, było podpisanie aktu notarialnego przez Państwa. Następnie w ciągu 3-4 dni pieniądze zostały przelane na rachunek sprzedającego. Z tego też powodu przelew nastąpił 31 stycznia 2007 r. Warunek ten został także uwzględniony w akcie notarialnym. Pieniądze nie wpłynęły na Pani konto, ani też konto męża i dlatego oprócz spisanej umowy darowizny nie posiada Pani żadnego potwierdzenia otrzymania pieniędzy. Bank nie mógł wpłacić pieniędzy na Pani rachunek, ani też przekazać ich przekazem pocztowym, gdyż jest to niezgodne z regulaminem banku, nie posiada Pani odpowiedniej zdolności kredytowej oraz nie mogła być Pani współkredytobiorcą. Pani teściowa zaciągniętego kredytu nie zaczęła jeszcze spłacać, gdyż podpisanie umowy kupna - sprzedaży domu odbyło się 26 stycznia 2007 r. Reasumując teściowa podarowała Pani i mężowi kwotę 40.000 zł zaciągając kredyt, który będzie spłacać, a Państwo dzięki temu i środkom własnym kupiliście dom. Ponadto zaznacza Pani, iż umowa darowizny pomiędzy teściową, a mężem i Panią została sporządzona w dniu 26 stycznia 2007 r. i zarówno na ten dzień, jak i nadzień przelania środków na rachunek sprzedającego, tj. 31 stycznia 2007 r. zamieszkiwaliście Państwo w Białymstoku. Od 26 lutego 2007 r. zmieniliście Państwo adres zamieszkania i od tego dnia urzędem właściwym jest II Urząd Skarbowy w Białymstoku. Natomiast teściowa Pani od kilku lat zamieszkuje na terenie właściwym dla I Urzędu Skarbowego w Białymstoku i na dzień przekazania darowizny urzędem właściwym był I Urząd Skarbowy w Białymstoku.

W związku z powyższym sformułowała Pani następujące pytanie: czy na podstawie art. 4a ustawy od spadków i darowizn jest Pani zwolniona z podatku, czy też otrzymaną darowiznę należy opodatkować?

Sformułowała Pani też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: jest to darowizna, którą zgłosi Pani na druku SD-3 i jest ona zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy.

Stosownie

do art. 9 cytowanej ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1.

1.9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2.

2.2.7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3.

3.3.4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nadwyżka wartości darowizny pozostałej po wyłączeniu kwoty wolnej, bez względu na to co jest przedmiotem darowizny.

Niezależnie jednak od kwoty wolnej od podatku określonej w ww. art. 9 ustawy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zwolnione są z podatku darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Ponadto ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) z dniem 1 stycznia 2007 r. dodano art. 4a, zgodnie z którym zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1.

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz

2.

udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem pocztowym.

Jak wynika zatem z cytowanych wyżej przepisów, z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzono odrębną regulację dotyczącą otrzymania od najbliższej rodziny darowizny w formie pieniężnej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wraz z mężem otrzymała Pani od teściowej w formie darowizny środki pieniężne na zakup domu w kwocie 40.000 zł, które pochodzą z zaciągniętego przez nią kredytu bankowego. Po podpisaniu umowy kupna sprzedaży domu bank, który udzielił kredytu Pani teściowej przelał pieniądze z kredytu bezpośrednio na rachunek dotychczasowego właściciela nieruchomości. W ten sposób, poza sporządzoną umową darowizny, nie posiadacie Państwo dowodu potwierdzającego otrzymanie pieniędzy.

Biorąc więc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż jako synowa darczyńcy nie została Pani zaliczona do kręgu najbliższej rodziny wymienionej w art. 4a ww. ustawy, a w związku z tym cytowany przepis w stosunku do Pani nie ma zastosowania. Zatem nabycie przedmiotowych środków pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, a podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-3.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2007 r. jest prawidłowe w części dotyczącej złożenia zeznania podatkowego, zaś nieprawidłowe w części dotyczącej zwolnienia od podatku środków pieniężnych nabytych w drodze darowizny.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl