Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 października 2005 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
RO-XV/415/PDOF-478/137/US/05
Wynagrodzenia ze środków bezzwrotnej pomocy unijnej.

"(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek: bezzwrotna pomoc musi pochodzić od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych lub agencji rządowych, podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Z przepisu tego wynika, iż zarówno dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie), zawartych z podmiotem, który (pierwszy) otrzymał bezzwrotną pomoc, a której przedmiotem jest bezpośrednia realizacja celu programu, spełniają przesłanki do zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. W związku z powyższym Związek X będzie zwolniony z obowiązków płatnika, w zakresie pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych należności z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło, na które środki finansowe przewidziano w projekcie, jeżeli pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2006/1/34