RO/436/73/2004 - Faktura VAT - dane

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 czerwca 2004 r. Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach RO/436/73/2004 Faktura VAT - dane

Pytanie podatnika

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT w przypadku, gdy podatnik świadczy usługi o charakterze ciągłym?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na pismo z dnia 10 maja 2004 r., znak RK. / 2004, dotyczące sprzedaży ciągłej.

Dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż o charakterze ciągłym przepis z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług daje możliwość określania na fakturze wyłącznie roku i miesiąca sprzedaży.

Pojęcie sprzedaży ciągłej nie zostało zdefiniowane wprost ani w nowej ustawie o podatku od towarów i usług ani w rozporządzeniach do tej ustawy. Przez taką sprzedaż rozumie się świadczenie o charakterze ciągłym polegające na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia, np. usługi dostawy towarów.

Z treści pisma nie wynika częstotliwość dostaw na żądanie. Udzielając powyższej odpowiedzi przyjęto założenie, iż dostawy tych towarów będą miały charakter ciągły, stały i powtarzalny.

W związku z tym sprzedawca będzie mógł wystawić jedną fakturę w miesiącu obejmującą wszystkie dostawy zrealizowane w tym okresie.

W myśl § 16 ust. 2 cytowanego rozporządzenia taka faktura określająca wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży winna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl